Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

DOFINANSOWANIE STACJI UZDATNIANIA WODY W JABŁONIU

Aktualności

28.11.2016

10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CXXXVII/2856/2016 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Miło nam poinformować mieszkańców gminy o uzyskaniu dofinansowaniu w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminie Podedwórze i Jabłoń" realizowanego w partnerstwie z gm. Podedwórze-liderem projektu.

Cel : Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleb oraz dostosowanie gospodarki wodnej gmin partnerskich do wymagań UE a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej UE poprzez objęcie mieszkańców gminy Podedwórze i Jabłoń nowoczesnym, modernizowanym systemem wodociągowym.

Zakres projektu na terenie gm. Jabłoń:

- remont stacji ujęcia i uzdatniania wody,
- budowa studni,
- poprawa systemu kontroli strat wody, pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej w m. Jabłoń poprzez wykonanie telemetrii tj. zamontowane przepływomierze oraz czujniki ciśnienia z przekazaniem sygnału do stacji dyspozytorskiej w budynku SUW,
- poprawa odczytu wodomierzy poprzez montaż wodomierzy wraz z nakładkami modułowymi umożliwiającymi radiowy odczyt zużycia wody u odbiorców posiadających przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 5 KW

Wartość Projektu : 1.212.591,62 zł

Kwota dofinansowania : 837.969,82 zł
Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego