Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie

Aktualności

25.04.2016

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich, Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie informuje :

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
budowa, przebudowa oraz obowiązek utrzymania zjazdów łącznie ze znajdującymi się. pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Oznacza to, że:

1) oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności, należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury pod zjazdem winna wynosić 40 cm);
2) rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego.

Zgodnie z art. 39 cytowanej wyżej ustawy zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia Zarządcy Drogi na tę czynność.

Wszelkie próby podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi:
1) do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt;
2) na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest zezwolenie Zarządcy Drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do Zarządcy Drogi publicznej;
3) utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do Zarządcy Drogi. Do Zarządcy Drogi nie należy obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych odprowadzających nadmiar wód opadowych i gruntowych z posesji.


Ponieważ najczęstszą przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji, Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie prosi właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to na uniknięcie zalewania posesji oraz szkód wyrządzonych przez wodę.

W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiana swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót zostanie obciążony właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.


W przypadku niezalegalizowanych zjazdów , jeżeli nie ma innej możliwości dojazdu , należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w parczewie z wnioskiem na lokalizację zjazdu, w przeciwnym razie będą one przekopane i odkryte jako rowy.Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego