Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Nabór na solary 2016

Aktualności

21.01.2016

Gmina Jabłoń informuje, że planuje realizację inwestycji "Gmina z Energią" polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych produkujących ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Jabłoń do wypełnienia wstępnych dokumentów dotyczących dofinansowania (ankieta i deklaracja uczestnictwa). Osoby zapisane w roku 2015 proszone są również o uzupełnienie swoich deklaracji poprzez wypełnienie aktualnej ankiety. Realizacja planowanej inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne. Warunki ograniczające możliwość złożenia deklaracji w zakresie instalacji solarnej to prowadzenie działalności gospodarczej w budynku, dla którego miałaby być dedykowana instalacja.


Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej na gruncie oraz na połaci dachowej pokrytej eternitem. Druki można pobrać ze strony www.jablon.pl lub otrzymać je w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jabłoń w pokoju nr 4 (sekretariat). Deklarację i ankietę należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, pok. 4 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 r. Niezłożenie deklaracji i ankiety w powyższym terminie będzie równoznaczne z brakiem zainteresowania udziałem w projekcie. Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok. 20% wartości instalacji solarnej netto (do kosztów instalacji zaliczamy m. in.: zakup materiałów, wykonanie inwestycji, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski, ubezpieczenie instalacji w okresie zachowania trwałości projektu).


Faktyczny poziom wkładu mieszkańców zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Zakładane koszty montażu instalacji solarnych netto, jako wydatki kwalifikowalne:
1) z 2 kolektorami (1 - 3 osób zamieszkałych) - 9.000 zł;
2) z 3 kolektorami (4 - 5 osób zamieszkałych) - 10.000 zł;
3) z 4 kolektorami (6 osób zamieszkałych) - 11.000 zł;
4) z 5 kolektorami (powyżej 7 osób zamieszkałych) - 12.000 zł;

Przewidywany termin wpłaty (udział mieszkańców) - po ewentualnym podpisaniu umowy o przyznaniu dofinansowania projektu.

Podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT należny od kwoty udziału.

Dodatkowo informujemy, że 1 kolektor słoneczny do instalacji solarnych ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2. Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z właścicielami nieruchomości Gmina podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron.


ZAŁĄCZNIKI :

1. ANKIETA Instalacja solarna na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej
- POBIERZ

2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
- POBIERZ

Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego