Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Aktualności

 

Dodano : 26.09.2016 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.
zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu
"Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". Projekt programu dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 26 września 2016 r. do 10 października 2016 r. w formie pisemnej do sekretariatu
Urzędu Gminy Jabłoń lub na adres : ugjablon@jablon.pl


O terminie wniesienia uwag lub opinii decyduje data wpływy do Urzędu Gminy Jabłoń. Opinie i uwagi złożone
po terminie zakończenia konsultacji nie będą rozpatrywane.


Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi - POBIERZ

Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego