Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Rekrutacja do projektu "Zatrudnij się sam!"

Aktualności

20.01.2017

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w dniach 30.01.2017- 17.02.2017r. planuje rekrutacje do projektu "Zatrudnij się sam!". Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Z bezzwrotnej dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 52 osób (27 kobiet, 25 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

1. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety,
- osoby powyżej 50 r. życia,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niskowykwalifikowane,
2. Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych ( pierwszeństwo w rekrutacji)

Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć w biurze projektu "Zatrudnij się sam!" komplet wymaganych dokumentów w terminie 30.01.2017r.-17.02.2017r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być wysłany pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: Consultor Sp.z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin , tel. 81 745 41 91, 509 897 677

www.zatrudnijsiesam.consultor.pl

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego