Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Wniosek "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" - negatywnie oceniony.

Aktualności

30.12.2016


Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0085/15 pn.
"Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" złożony w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020, po przeprowadzeniu oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów został negatywnie oceniony w zakresie spełnienia kryteriów formalnych poprawności. Decyzja dotyczy projektu, który obejmuje montaż kotłów CO, instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła na terenie Gminy Jabłoń.

Szczegóły negatywnej oceny wniosku opisane są w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego otrzymanym 29 grudnia 2016 r.,
który załączamy do niniejszej informacji.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina Jabłoń wniesie protest od wyników oceny.

Jednocześnie Gmina Jabłoń planuje złożyć wniosek na działania związane z OZE w gospodarstwach indywidualnych w innych programach.

DO POBRANIA : OZE Pismo UM


 
 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego