III miejsce Gminy Jabłoń wśród liderów w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Gmina Jabłoń zajęła III miejsce w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w kategorii "Wykorzystanie środków z funduszy UE - Inwestycje transportowe w latach 2014-2018" wśród gmin wiejskich.

Wyniki rankingu ogłoszono 2 października 2019 r. na XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Wójt Dariusz Łobejko odebrał nagrodę podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Ranking został opracowany przez prof. dr hab. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawę jego opracowania stanowiła analiza wydatkowania dotacji unijnych, z jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE), przeznaczonych na inwestycje transportowe.

Ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014–2018 -
POBIERZ
   

 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka

Przedmiotem zadania będzie przygotowanie terenu w tym roboty przygotowawcze, wykonanie utwardzeń części działki z kostki betonowej pod altanę, a także dostawa i montaż małej architektury.

W skład zakupu małej architektury wejdą m.in.:

 • altana rekreacyjna,
 • grill prefabrykowany stacjonarny,
 • kosze na śmieci,
 • ławki z oparciem,
 • huśtawki wahadłowe, huśtawki typu "ważka",
 • zestaw zabawowy, sprężynowce,
 • stół do ping-ponga,
 • lampy oświetleniowe solarne,
 • tablica ogłoszeniowa,
 • stojaki na rowery.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, zostanie wykonany monitoring, ogrodzenie terenu oraz parking dla samochodów. Wzbogacone zostanie wyposażenie świetlicy o nowe elektryczne grzejniki z nawiewem oraz sprzęt komputerowy, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych świetlicy dla mieszkańców z sołectwa Kalinka.

Planowana wartość inwestycji: 204 000,00 zł

Dofinansowanie: 199 920,00 zł

Inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)  oraz art. 39 pkt 1), art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr XXXIII/247/22 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres Urzędu Gminy Jabłoń, 21-205 Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27 lub  w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji publicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pomocą platformy ePUAP, w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jabłoń.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń, dostępna jest na BIP-ie pod adresem https://ugjablon.bip.lubelskie.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy 2018-2023 (VIII Kadencja)

PLIKI DO POBRANIA: 


 

Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane na drogach gminnych nr 103772 na odcinku około 260 m oraz nr 103749 na odcinku 230 m.

Drogi gminne zostaną wybudowane z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 5 m, z poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m. Obecnie są to drogi gruntowe o bardzo złym stanie technicznym.

Zadanie obejmie również roboty budowlane na drodze powiatowej NR 1600L na terenie sołectwa Kalinka w kilometrażu roboczym od 14+666 do km 15+989 km. (około 1,32 km). Budowa drogi odbywać się będzie w ramach porozumienia z powiatem parczewskim w zakresie przejęcia drogi w zarząd.


Planowany zakres prac:

 • poszerzenie jezdni do 6 m
 • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

W ramach inwestycji po obu stronach drogi zostaną odtworzone rowy oraz zostaną wykonane utwardzone pobocza.

Planowana wartość inwestycji: 2 039 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 998 710,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR

Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa oraz podmioty z Państwem współpracujące do udziału w naszym projekcie pt.

"Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim."

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 1. Szkolenia, które będą odbywać się w trybie online, nie kolidując  z Państwa pracą oraz innymi obowiązkami. Szkolenia poprowadzi wykwalifikowana kadra.

Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 1. Otrzymywanie cyklicznie newslettera oraz dostęp do portalu:  przetargipubliczne.comz aktualnymi przetargami z danej branży i województwa.
 2. Bezpłatne doradztwo przy opracowywaniu ofert i zapytań ofertowych oraz pomoc wyspecjalizowanej kadry przy składaniu ofert.
 3. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania informacji o: ogłaszanych konkursach,  naborach wniosków w ramach funduszy europejskich oraz szkoleń bądź webinariów z których może skorzystać Państwa organizacja.

Udział w Projekcie oraz wszelkie wsparcie jest zupełnie bezpłatne

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada budowę i modernizację 4 dróg na terenie gminy Jabłoń o łącznej długości około 2,09 km.

Zadanie obejmie:

 • budowę drogi gminnej nr 103765L w m. Gęś na działce ew. o nr 1160, o długości około 830 mb. Na odcinku ok. 180 mb położona zostanie nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego, zaś na odcinku ok. 650 mb zostaną wykonane wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • budowę drogi gminnej nr 104069L w m. Kolano na działce nr ew. 501, o długości ok. 330 mb na której istnieje stabilizacja. W ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie stabilizacji konstrukcji jezdni oraz wykonanie 2 warstw betonu asfaltowego.
 • remont drogi gminnej nr 104064L w m. Gęś na działce nr ew. 729/4, o długości ok. 150 m na której zostanie położona nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego.
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1099L na działce ew. nr 757 w m. Jabłoń ok. 782 mb.

Wszystkie prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu z ulepszonymi poboczami gruntowymi. Obecnie w/w drogi gruntowe są w bardzo złym stanie technicznym. W związku z lokalizacją budynków użyteczności publicznej w pobliżu drogi nr 103765L planuje się wybudować w pasie drogi parking dla użytkowników tych obiektów.

Wszelkie pracę prowadzone na drodze nr 1099L będą odbywały się w ramach porozumienia Gmin z powiatem Parczewskim.

Planowany zakres prac:

 • poszerzenie jezdni do 6 m
 • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Przedmiotowa droga jest jedyną drogą utwardzoną umożliwiającą dojazd do miejscowości Kudry.

Stan techniczny dróg, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów i turystów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój regionu.

Planowana wartość inwestycji: 3 155 400,00 zł
Dofinansowanie: 2 997 630,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń

Z końcem lipca 2022 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dostawcy 24 osobowego autobusu, który posłuży m.in. uczestnikom Dziennego Domu Pomocy w Kolanie.

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł


 Urząd Gminy Jabłoń

Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PEFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

VIII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie - Gmina Fajsławice

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gmina Fajsławice serdecznie zapraszają mieszkańców Województwa Lubelskiego na VIII Wojewódzkie Święto Ziół, które odbędzie się w niedzielę, 15 sierpnia 2022 r. w godz. 13.00-22.00 w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie. Partnerem Wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

Nad tegoroczną edycją Wojewódzkiego Święta Ziół patronat honorowy objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W programie zaplanowano: kiermasz produktów lokalny, konkursy ziołowe, pokaz kulinarny wraz z degustacją potraw regionalnych, warsztaty wicia wianków, występy zespołów i kapel ludowych, koncerty zespołów: ŁZY, Rozstrojeni, Swoo High, Kapeli z Wysokiego.

Dodatkowe atrakcje:

 • Bezpłatna strefa zabaw i animacji dla dzieci
 • Kiermasz produktów kulinarnych, lokalnych, ekologicznych oraz rękodzieła
 • Warsztaty wicia wianków
 • Konkurs BHP dla rolników z atrakcyjnymi nagrodami organizowany przez KRUS Placówka Terenowa w Piaskach
 • Mała gastronomia – Leśnie w ,,Jankesie”

Wydarzenie będzie emitowane na antenie TVP 3 Lublin w programie „Lato z TVP 3”. Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału  w tym wyjątkowym wydarzeniu. Czekamy na zgłoszenia do 4 sierpnia 2022 r.

PLIKI DO POBRANIA:


Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń

Rozpoczęły się pracę budowlane w sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej im. „SGO Polesie” w Jabłoniu w ramach zadania pn. „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń”. To I etap w ramach powyższego zadania.

Wykonawcą inwestycji jest PROGRES Smoliński Bober Spółka Jawna z Radzynia Podlaskiego. Prace swoim zakresem będą obejmowały m.in.: remont posadzki sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych wraz z montażem balustrady przy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, montaż nowych słupków do gry w siatkówkę, malowanie sali gimnastycznej, montaż wentylatorów wraz z kratkami, wymianę stolarki okiennej. Na ścianie zachodniej zostanie wykonany mural wraz z wykonaniem oświetlenia na wysięgnikach. Powstanie tor typu Pumptrack o długości toru ok 107,5 m na działce oświatowej.

Podpisany kontrakt z w/w wykonawcą przewiduję budowę i modernizacje trzech obiektów użyteczności publicznej w tym: rozbudowę budynku osp na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno, remont sali gimnastycznej wraz z  budową  pump tracka, a także budowę budynku zaplecza sportowego połączoną z przebudową trybun, utwardzeniem terenu, budową parkingu, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość całego dofinansowania: 3 598 200,00 zł

Wartość całej inwestycji: 4 799 962,18 zł brutto

Wartość wkładu wlanego: 1 201 762,18 zł


Urząd Gminy Jabłoń 

Zadanie „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uwaga! Tlenek węgla w mieszkaniach i domach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie informuje, że panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji tlenku węgla w mieszkaniach i domach. W dniach, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gromadzi się w nich ciepłe powietrze, co skutkuje powstaniem w przewodach tzw. poduszki powietrznej, czyli braku ciągu. W skutek powyższego spaliny przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych.

 

 

W czerwcu i lipcu na trenie woj. lubelskiego odnotowaliśmy 42 interwencje związane z emisją tlenku węgla w mieszkaniach. W interwencjach tych nie było osób poszkodowanych. Większość zdarzeń dotycząca emisji tlenku węgla była zgłoszona do PSP po uruchomieniu się czujki tlenku węgla zainstalowanej w mieszkaniu. Problem zagrożenia zatruciem tleniem węgla w upalne dni został również opisany na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem https://www.gov.pl/web/kgpsp/strazacy-rekordowo-czesto-wyjezdzali-do-interwencji-zwiazanych-z-emisja-tlenku-wegla-w-mieszkaniach-i-domach--przyczyna-upal.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy