Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono i odebrano od wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa ostatni etap budowy drogi gminnej nr 103788L na odcinku od km 0+000,00 do 0+451,49 w msc. Gęś w ramach zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś”. W ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze, wykonano nawierzchni z poboczem, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe oraz budowę kanału technologicznego. W poprzednim roku w ramach powyższego zadania wybudowano drogę nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01 w tej samej miejscowości.

Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 742.936,79 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 371.468,00 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 371.468,79 zł

Budowa przedmiotowych odcinków dróg przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. Możliwe to dzięki polepszeniu się stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg