Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń ogłasza drugi konkurs na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego (4 stanowiska - każdy 1 etat)

OFERTY ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATÓW PODCZAS PIERWSZEGO NABORU NA OPIEKUNA DZIECIĘCEGO OGŁOSZONEGO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R. ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE W DALSZYCH ETAPACH REKRUTACYJNYCH !

WARUNKI KONKURSU

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania konieczne:
Kandydat / kandydatka:
1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2.
Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
7. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
2) minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
3) zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
4) wysoka kultura osobista,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) kreatywność.

III. Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:
1) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
2) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka wg opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych;
3) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;
4) wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
5) przestrzeganie zasad epidemiologicznych;
6) dbanie o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem;
7) dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci poprzez pobyt na świeżym powietrzu oraz zabawy ruchowe;
8) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka - prowadzenie porad i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem oraz wspomagania w zakresie jego indywidualnego rozwoju;
9) rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;
10) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
11) systematyczne prowadzenie dokumentacji.

IV. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w Gminnym Żłobku „Jabłuszko” w Jabłoniu proszone są o złożenie następujących dokumentów:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
8) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Żłobek „Jabłuszko”
w Jabłoniu z siedziba przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kopie dokumentów potwierdza „za zgodność z oryginałem” kandydat.


V. Termin i miejsce składania dokumentów.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń pok. Nr 4 w terminie do 5 listopada 2020 r. do godz. 12:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem: „II Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Gminnym Żłobku „Jabłuszko” w Jabłoniu”– nie otwierać”,
2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości, w przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana,
4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) nie będą rozpatrywane.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: