Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń informuje o planowanym przystąpieniu do inwestycji dotyczącej działań wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Jabłoń. W związku z tym istnieje możliwość zapisów na wykonanie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych do nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne, nie posiadające podłączenia do wody lub kanalizacji. Przyłącza wykonywane będą od istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej znajdującej się w pobliżu danej nieruchomości.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zapewniając utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

W związku z tym prosimy mieszkańców o przeanalizowanie możliwości wykonania przyłączy z potencjalnym dofinansowaniem i ewentualne zapisy.

Termin przyjmowania zapisów: 3 czerwca 2022 r.

Miejsce zapisów: Urząd Gminy Jabłoń (pokój nr 1), tel.: (83) 356 00 06 wew. 25

Termin realizacji przedsięwzięcia: 2023 r./ 2024 r.

Wkład własny mieszkańców: zależny od kosztów zawartych w dokumentacji technicznej i możliwości technologicznych wykonania poszczególnych przyłączy.


Urząd Gminy Jabłoń