Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)  oraz art. 39 pkt 1), art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr XXXIII/247/22 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres Urzędu Gminy Jabłoń, 21-205 Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27 lub  w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji publicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pomocą platformy ePUAP, w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jabłoń.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń, dostępna jest na BIP-ie pod adresem https://ugjablon.bip.lubelskie.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy 2018-2023 (VIII Kadencja)

PLIKI DO POBRANIA: 


 Urząd Gminy Jabłoń