Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 20 lipca 2020 r. został oficjalnie otwarty Dzienny Dom Pomocy w Kolanie. 15 uczestników projektu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod opieką pracowników medycznych bierze udział w organizowanych zajęciach z specjalistami tj. fizjoterapeutą, muzykoterapeutą, dietetykiem, psychologiem, logopedą oraz terapeutą zajęciowy. W ramach codziennego pobytu zapewniany jest catering: śniadanie wraz z obiadem. Dzienny Dom Pomocy w Kolanie został umiejscowiony w budynku tymczasowym- Wiejskiego Domu Kultury w Kolanie. Główną siedzibą DDP ma być dawny Pałac Łubieńskich. Obecnie trwają prace przygotowawcze do remontu budynku po rozwiązanej umowie dzierżawy. Dodatkowo przy Dziennym Domu Pomocy zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu medycznego dla mieszkańców naszej Gminy.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców Gminy Jabłoń.

Działania Projektu ukierunkowane są na rozwój zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym z terenu gmin wiejskich powiatu parczewskiego w tym Gminy Jabłoń.

Podczas realizacji projektu dodatkowo zostanie utworzony Aktywny Klubu Seniora w ramach którego 30 uczestników będzie mogło korzystać ze wsparcia psychologa i psychoterapeuty, a także uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Przy Aktywnym Klubie Seniora zostanie utworzony Punkt Porad  i Konsultacji, z którego uczestnicy i ich rodziny będą mogli korzystać z usług radcy prawnego.

Kolejnym zadaniem będzie rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania 20 uczestników w zakresie opieki,  rehabilitacji i  fizjoterapii.

Ogólny koszt projektu: 1.995 614,50 zł

Wszystkie wyżej wymienione działania są realizowane w ramach projektu pn. Gmina Jabłoń dla Seniorów” przez Fundację Współpracy i Rozwoju Inceptum w partnerstwie z Gminą Jabłoń oraz Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.