Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Przebudowa drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku 2,90076 km, od km 9+210,33 do km 12+111,09”

Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej drogi powiatowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Jabłoń poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś i Kolano-Kolonia od skrzyżowania z drogą wojewódzka 815 w kierunku m Kalinka, co również zwiększy dostęp do obszaru atrakcyjnego turystycznie i rolniczo.

Obecnie zakończono I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku długości 900 m od km 9+210,33 do km 10+110,33.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L obejmowała:
- wykonanie włączeń dróg podrzędnych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie,
- wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji KDP 1600L w miejscach, wskazanych na planie sytuacyjnym,
- wykonanie robót ziemnych – korytowanie, wykopy i nasypy,
- ścinanie poboczy gruntowych,
- roboty ziemne – wykonanie nasypów, odtworzenie geometrii skarp i rowów,
- prace porządkowe,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wartość I etapu inwestycji 834.963,42 zł

II etap przedmiotowej inwestycji obejmować będzie przebudowę drogi o łącznej długości 2000,76 m od km 10+110,33 do km 12+111,09 przedmiotowej drogi.

Planowany termin wykonania inwestycji: do końca czerwca 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 2 498 889, 28 zł
Dofinansowanie: 1 162 036,00 zł
Wkład finansowy Powiatu Parczewskiego: 668 426,64 zł
Wkład finansowy Gminy Jabłoń: 668 426,64 zł

Dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”