Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 20 lutego 2020 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy. Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. udziela się: Klub Sportowy „Olimpia Jabłoń”