Zarządzenie Nr 5/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów

Zarządzenie Nr 5/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jabłoń na 2023 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327. z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń zarządza, co następuje:

  1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
  2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

PLIKI DO POBRANIA: 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy