ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021r. zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku, jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą użytkowanych źródeł ciepła i spalanych paliw.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. W wersji elektronicznej (INTERNET)
 2. W wersji papierowej poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do urzędu gminy (pokój nr 9) osobiście lub przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Jabłoń.

Właściciele budynków zamieszkałych mają czas na złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. natomiast właściciele budynków nowo oddanych do użytkowania powinni zrobić to w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Więcej informacji w poniższym linku: https://www.gunb.gov.pl/


Urząd Gminy Jabłoń 

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (pierwszego stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

„Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy CRP” zgodnie z Zarządzeniem Nr 322 Prezesa Rady Ministrów.

PLIKI DO POBRANIA: 

Dodatek osłonowy – ile, komu, gdzie złożyć wniosek?

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
  z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania)  natomiast, wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Gminy Jabłoń

Uwaga!

 • Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).
 • Wnioski w wersji papierowej o dodatek osłonowy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu (pokój nr 5), tel. 83 356 00 06 wew. 35

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze"

Gmina Jabłoń informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy Jabłoń odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń z pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dotyczące uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze”.

Pracownik odpowie na pytania dotyczące kwot i zasad dofinansowania, udzieli pomocy przy wypełnieniu i rozliczeniu wniosku o dofinansowanie i/ lub o płatność.

Serdecznie zapraszamy.


Urząd Gminy Jabłoń

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2021 r.

PLIKI DO POBRANIA: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 28 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Bogatsi w wiedzę i nowe umiejętności – ZSCKR w Jabłoniu podsumowuje kolejny projekt

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego trwa podsumowanie kolejnego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+: „Międzynarodowe praktyki szansą rozwoju uczniów w ZSCKR w Jabłoniu”.. Tym razem 60-osobowa grupa uczniów zdobywała wiedzę, nowe umiejętności i doświadczenia podczas praktyk w Grecji. W pierwszej połowie września br. uczniowie kształcący się w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizowali pod okiem profesjonalistów różnorodne prace i zadania wynikające ze specyfiki zawodu. Praktyki odbywały się między innymi w winnicach, na plantacjach granatów i bawełny, w zakładach związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł oraz mechanizacją rolnictwa. Uczniowie uczestniczyli zarówno w zajęciach praktycznych jak i merytorycznych wykładach.

Celem projektu było również wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego i podniesienia swojej pozycji  na rynku pracy w przyszłości.

Wyjazd ten umożliwił także uczniom poznanie bogatej tradycji i kultury greckiej, greckich zabytków i obyczajowości jej mieszkańców. Nie zabrakło też chwili na rekreację i odpoczynek  - korzystania z uroków morza i greckiego słońca.

- Nie spoczywamy na laurach i już przygotowujemy kolejne projekty dla naszych uczniów. W najbliższym czasie planujemy wyjazd do Włoch. Wnioskujemy również o projekt na Litwie. Otrzymaliśmy jako szkoła akredytację więc zdobywanie środków na kolejne wyjazdy będzie znacznie łatwiejsze – mówi Arkadiusz Lotek, koordynator projektów.

- Kilka potraw, których przyrządzania nauczyłam się w Grecji, przygotowuję teraz moim znajomym i rodzinie kiedy się spotykamy. Przy okazji praktyk odkryłam też piękno tego wspaniałego, europejskiego kraju. Bardzo się cieszę, że byłam na projekcie i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócę w miejsca, które zobaczyłam. – mówi Karolina

Przekonałem się, że jako Polacy nie mamy się czego wstydzić. Mogę nawet powiedzieć, że rolnicy z Grecji mogliby się od nas niejednego nauczyć. Kończę już naukę w ZSCKR w Jabłoniu, podczas której byłem na praktykach w Hiszpanii i Grecji. Niezapomniane chwile. – dodaje maturzysta, Mateusz.


ZSCKR w Jabłoniu

Konkurs Plastyczny pt. „Lampion Świąteczny”

Dnia 14.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się podsumowanie i wyłonienie zwycięzców Konkursu Plastycznego pt. „Lampion Świąteczny”. Na konkurs wpłynęło 35 prac. Komisja w składzie: Marta Jaroszkiewicz – pedagog Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Agnieszka Wasilewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, Izabela Bachanek – instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu biorąc pod uwagę, ciekawe wykonanie pracy, estetykę i dobór materiałów postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych grupach wiekowych.

I grupa – Oddziały przedszkolne – ( 3-4 - latki, 5 - latki, 6 - latki)

I miejsce - Laura Kowalska – 4 lata

I miejsce - Mikołaj Milaniuk – 6 lat

II miejsce - Natalia Jabłońska – 3 lata

II miejsce – Antoni Sęczkowski – 6 lat

III miejsce – Olga Zieńczuk – 4 lata

III miejsce – Liliana Kowalska – 6 lat

oraz wyróżnienia:

- Nikodem Abramiuk – 5 lat, Jabłoń

- Adam Jabłoński – 5 lat, Jabłoń

- Szymon Dzyr – 5 lat, Jabłoń

- Adam Olesiejuk – 6 lat, Dawidy

- Julia Romaniuk – 6 lat, Jabłoń

- Alicja Jaworska – 6 lat, Jabłoń

- Anna Kropiwiec – 6 lat, Dawidy

- Wiktoria Konstrat – 6 lat, Dawidy

- Marta Kowalczuk – 6 lat, Dawidy

- Maja Kozak – 6 lat, Dawidy

II grupa – klasy I – III

I miejsce – Julia Wasiczuk – kl. II, Jabłoń

II miejsce – Dawid Łobejko – kl. III, Dawidy

III miejsce – Bartłomiej Romaniuk – kl. II, Jabłoń

III miejsce – Wiktoria Łobejko – kl. III, Dawidy

oraz wyróżnienia:

- Piotr Szypulski – kl. I, Dawidy

- Alicja Zieńczuk – kl. I, Dawidy

- Nikola Korpysz – kl. I, Dawidy

- Kacper Kozak – kl. I, Dawidy

- Karolina Dzyr – kl. I, Dawidy

- Paweł Jańczak – kl. II, Jabłoń

- Gabriela Mujsa – kl. II, Jabłoń

III grupa – klasy IV - VIII

I miejsce – Hubert Bryguła – kl. IV, Kolano

I miejsce – Rozalia Szpil – kl. V, Jabłoń

II miejsce – Błażej Dzyr – kl. IV, Dawidy

III miejsce – Aleksander Dzyr – kl. VI, Jabłoń

oraz wyróżnienia:

- Maria Jańczak – kl. V, Jabłoń

- Tomasz Łobejko – kl. V, Dawidy

- Amelia Zieńczuk – kl. VII, Jabłoń

- Julia Romaniuk – kl. VIII, Jabłoń


Wszystkim nauczycielom, opiekunom, a szczególnie uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, pierniczki, drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Galeria prac:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3060104464236035

Odbiór nagród:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3062498977329917


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Wyposażenie GOK w nowy sprzęt komputerowy

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu brał udział w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”. W ramach ww. Projektu zostało przeprowadzone szkolenie „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie” wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenie to przeprowadzone zostało w 11 spotkaniach online od 25.03. 2021 r. do 30.04.2021 r. i zawierało kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi online. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z dostępnymi aplikacjami umożliwiającymi załatwianie komputerowo spraw administracyjnych, zdobycie kompetencji związanych z formalną i nieformalną korespondencją online oraz pozyskanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie i bezpiecznym nawigowaniu w sieci.

Podsumowaniem projektu było wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w 6 zestawów sprzętu komputerowego (laptopy), który będzie służył do organizacji zajęć i warsztatów.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Wernisaż Wystawy Malarstwa Agnieszki Mańka

Dnia 12 grudnia 2021 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu nastąpiło uroczyste otwarcie Wystawy Malarstwa Agnieszki Mańka. Wystawa ta była debiutem w życiu artystycznym Pani Agnieszki. Młoda artystka od wielu lat wykonuje obrazy w technice akrylu. Jej prace są różnorodne i barwne, a tematyką jej twórczości są przede wszystkim pejzaże, krajobrazy, postaci oraz martwa natura. Pani Agnieszka jest nie tylko utalentowana plastycznie, ale również manualnie, ponieważ wykonuje wiele innych pięknych i ciekawych prac plastycznych.

Podczas wernisażu wystawy artystce towarzyszyła rodzina i przyjaciele oraz przybyli licznie goście. Uroczystość rozpoczęła się od krótkich podziękowań Dariusza Łobejko – Wójta Gminy Jabłoń oraz Katarzyny Matczuk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu skierowanych do artystki, po których ona sama w krótkiej przemowie podziękowała wszystkim za przybycie oraz opowiedziała o swojej twórczości. Po tym wstępie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy dla zwiedzających.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję tego dnia zaznajomić się z jej talentem i byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem kunsztu malarskiego pani Agnieszki. Goście, którzy licznie przybyli na wernisaż wystawy nie kryli słów zachwytu.

Wystawę będzie można jeszcze oglądać w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w godzinach funkcjonowania GOK do 16 stycznia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3058003571112791


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Światłowód w Gminie Jabłoń! MAPA ORIENTACYJNA

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy Jabłoń w sprawie budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, przekazujemy Państwu mapę orientacyjną dotyczącą budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Załączniki do pobrania:


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy