XXV Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Jabłoń

18 lutego w naszej szkole odbył się XXV Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Jabłoń. Turniej został zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy Jabłoń. W rywalizacji wzięło udział 18 uczestników z naszego regionu, konkurujących w czterech kategoriach. Turniej miał na celu promocję dyscypliny sportowej jaką jest tenis stołowy, popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wyłonienie najlepszych zawodników.
 
WYNIKI:
Kategoria Szkoła Podstawowa
Dziewczęta:
 • I miejsce – Zuzanna Czmielewska
Chłopcy:
 • I miejsce – Filip Czmielewski
Kategoria OPEN
Kobiety:
 • I miejsce – Zuzanna Czmielewska
 • II miejsce – Maria Gajko
 • III miejsce – Gabriela Kurowska
Mężczyźni:
 • I miejsce – Piotr Rola
 • II miejsce – Mirosław Korpysz
 • III miejsce – Grzegorz Wołowik

GALERIA ZDJĘĆ: 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz dziękujemy organizatorom: Panu Dariuszowi Łobejko – Wójtowi Gminy Jabłoń oraz Pani Agnieszce Piekarskiej – Dyrektorowi ZSCKR w Jabłoniu.
 
 

Nauczyciele WF ZSCKR w Jabłoniu
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń

ZARZĄDZENIE NR 4/23 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

PILIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłoń

W dniu 31 stycznia 2023 roku Gmina Jabłoń dokonała obioru autobusu (23+1) Mercus MB Sprinter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gmina mogła dokonać zakupu dzięki realizacji projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. W ramach zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł. Wartość samochodu wynosi 448 827,00 zł, środki własne Gminy Jabłoń w kwocie 148 827,00 zł  pochodzą z nagrody COVID -19 w konkursie „Rosnąca odporność”.

Zakupiony autobus wpłynął na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłoń poprzez likwidację barier transportowych. Autobus będzie wykorzystywany m.in. do codziennego przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich do Dziennego Domu Pomocy w Kolanie w którym osoby te mają zapewnioną rehabilitację.


Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PFRON 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

 

XXV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń

Serdecznie zapraszamy na XXV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 18 lutego 2023 roku o godzinie 10.00 na sali sportowej przy ZSCKR w Jabłoniu.
 

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś.

W dniu 7 lutego 2023 Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisał umowę z wykonawcą robót budowalnych firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś. Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1600L na odcinku od 3+446 do 3+850 km – odcinek o dł. 404 mb oraz drogi powiatowej nr 1605L na odcinku 3+947,50 do 5+415,50 km – odcinek o dł. 1468 mb. Łącznie pracami będzie objęty odcinek dróg o długości 1,872 km. Prace będą prowadzone w dwóch etapach i potrwają do końca 2024 r.

Projekt pt. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś” jest dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Koszt robót budowalnych i dokumentacji projektowej wynosi 3 437 959,83 zł brutto. Z czego 1 979 577,27 zł będzie pochodziło ze środków PROW, zaś pozostała kwota 1 458 382,56 zł została zabezpieczona po połowie w budżecie Gminy Jabłoń oraz partnera projektu Powiatu Parczewskiego.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące prace: roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowa z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki, nawierzchnia- warstwa wiążąca i ścieralna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja z prośbą o uruchomienie pompowni Jabłoń

Gmina Jabłoń wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o uruchomienie pompowni Jabłoń, w związku z zalaniem wodą łąk na terenie miejscowości Jabłoń i Kudry.
 
W ZAŁĄCZENIU PISMA:
 1. Pismo skierowane do Wód Polskich
 2. Stanowisko Wód Polskich

Urząd Gminy Jabłoń

Zarządzenie Nr 5/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów

Zarządzenie Nr 5/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jabłoń na 2023 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327. z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń zarządza, co następuje:

 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

PLIKI DO POBRANIA: 

Zarządzenie Nr 3/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 9 lutego 2023 roku

Zarządzenie Nr 3/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego - Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Priorytetu 10. Lepsza edukacja.

PLIKI DO POBRANIA: ugjablon.bip.lubelskie.pl


Urząd Gminy Jabłoń

Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie

Dyrektor Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie (OT KOWR w Lublinie).


Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego 2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: 


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Lublinie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- EDYCJA 2023

Informujemy, iż Gmina Jabłoń wystąpiła o środki w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - EDYCJA 2023. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zostało już złożone oświadczenie o przyjęciu środków do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu.  Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania 111394 zł.

Głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi)

Program będzie realizowany niezwłocznie po otrzymaniu środków do dnia 31 grudnia 2023r.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.  

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu w pokoju nr 6, nr 13 lub pod nr tel. 833560006 wew. 26 i 27 w godzinach 7.30-15.30.


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy