Gmina przyjazna Seniorom

W dniu 27 października 2021 r. w Sali konferencyjnej w budynku Centrum Spotkań Kultury w Lublinie, Dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego Pani Barbara Wikło z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, odebrała podziękowanie w ramach konkursu „Aktywny Senior” za wieloletnią działalność na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej, kreatywność i zaangażowanie w realizacje przedsięwzięć.

Ponadto, wręczono Wójtowi Gminy Jabłoń Dariuszowi Łobejko podziękowanie dla Gminy Jabłoń w ramach udziału w konkursie „Gmina przyjazna Seniorom” za tworzenie społeczności lokalnej przyjaznej Seniorom, wzmacnianie integracji międzypokoleniowej, inicjowanie i prowadzenie wielozakresowych działań na rzez osób starszych.

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

PLIKI DO POBRANIA:

 


Urząd Gminy Jabłoń

Kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Parczewie prosi o rozpropagowanie wśród uczniów kursu e-learningowego pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy", który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.  Kurs skierowany jest do dzieci rolników w przedziale wiekowym 6 - 15 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy 100 hulajnóg. 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Na zwycięzców czekają hulajnogi !!!


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Parczewie

Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dotyczące obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w myśl art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 197 omawianej ustawy, urządzeniami melioracji wodnych są rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

W związku z powyższym zaznaczam, że wykonywanie prac konserwacyjnych zapewniających drożność rowów melioracyjnych, należy do obowiązków zainteresowanych właścicieli gruntów, spółki wodnej lub związku spółek wodnych, działających na terenie gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".
 
Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jabłoń www.jablon.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Tablica Ogłoszeń" oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń.
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 20 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Jabłoń lub mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii lub uwag do Urzędu Gminy Jabłoń.
 
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Urząd Gminy Jabłoń

„Ranking Samorządów 2021”

Upubliczniono wyniki rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, który uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. To najbardziej kompleksowa ocena starań i dokonań władz lokalnych pod względem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

W rankingu oceniane są efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania gmin. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. W analizie bierze się pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), na podstawie publicznie dostępnych danych GUS i Ministerstwa Finansów, a także informacji podanych przez samorządy.

W 2021 r. Gmina Jabłoń zajęła 191 miejsce.

Link do rankingu kat. Gminy Wiejskie: https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021/gw


Urząd Gminy Jabłoń

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Kalince

9 października 2021 r. przy Świetlicy Wiejskiej w Kalince odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka. To jesienne popołudnie spędzone przy ognisku z pieczonymi ziemniakami i kiełbaskami miało na celu integracje mieszkańców wsi Kalinki. Społeczność tejże miejscowości włączyła się do organizacji spotkania podczas którego nie mogło i zabraknąć konkurencji sportowych, zabaw i tańców przy muzyce.  Celem spotkania była integracja środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywne spędzanie wolnego czasu i współpraca sąsiedzka w przygotowaniu uroczystości. Dzień Pieczonego Ziemniaka odbył się dzięki sfinansowaniu go z pieniędzy funduszu sołeckiego.

Dziękujemy mieszkańcom wsi Kalina za współorganizację i  osobiste zaangażowanie w przygotowanie tego miłego popołudnia, a uczestnikom za obecność i dobrą zabawę.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3010234179223064


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Nowe inwestycje w Gminie Jabłoń!

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowania na poniższe inwestycje:

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada przebudowę i budowę 7 dróg na terenie gm. Jabłoń o łącznej dł. ok. 4,005 km.

Zadanie obejmuje:

 • budowę ciągu dróg gminnych nr 103787L i 103758L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 863 mb,
 • budowę dwóch dróg w m. Kolano nr 104023L o dł. ok. 358 mb i nr 103769L o dł. ok. 966 mb.
 • budowę drogi nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 325 mb,
 • przebudowę drogi nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb,
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1095L w m. Dawidy o dł. ok. 990 mb

Wartość inwestycji 4.192.710 zł, wartość dofinansowania - 3.983.074,50 zł, wkład własny 5%

 

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń o wartości 2.783.500,00 zł, wkład własny 5% wartości inwestycji.

W ramach zadania planuje się montaż gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Jabłoń. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż 7 gruntowych pomp ciepła i 15 instalacji fotowoltaicznych. Pracami zostaną objęte budynki o łącznej powierzchni około 9894,91 m². Instalacje zostaną zamontowane na
5 szkołach podstawowych, żłobku, świetlicach wiejskich, remizach i budynkach gminnych.

Wartość inwestycji 2.930.000 zł, wartość dofinansowania - 2.783.500 zł, wkład własny 5% 

 

Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń o wartości 3.598.200,00 zł, wkład własny 10% wartości inwestycji.

W zakres inwestycji wchodzą następujące prace:

 • budowa budynku sezonowego zaplecza boiska wraz z przyłączami, instalacją PV o mocy 3,2 kW, remont trybuny, utwardzenie terenu i budowa parkingu, montażu małej architektury na stadionie gminnym w m. Jabłoń,
 • termomodernizacja budynku sali gimnastycznej oraz budowa pump-trucka przy SP Jabłoń,
 • rozbudowa bud. OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno w celu utworzenia obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne.

Wartość inwestycji 3.998.000 zł, wartość dofinansowania - 3.598.200 zł, wkład własny 10%.

 

 


Urząd Gminy Jabłoń 

 

 

Wernisaż Wystawy Malarstwa Urszuli Sawiuk

10 października 2021 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wernisaż Wystawy Malarstwa młodej artystki – Urszuli Sawiuk z Jabłonia pt. „Dzieci z Doliny Zielawy”. We wnętrzu galerii GOK zaprezentowane zostały portrety dzieci namalowane akwarelą. Na otwarcie wystawy przybyło wielu gości oraz rodzina i przyjaciele artystki.

Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań  Dariusza Łobejko – Wójta Gminy Jabłoń oraz Katarzyny Matczuk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu skierowanych do artystki. Następnie Pani Urszula osobiście podzieliła się swoją wiedzą odnośnie malarstwa akwarelowego oraz podziękowała wszystkim za przybycie, po czym nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy dla zwiedzających.

 Pani Urszula jest osobą bardzo skromną. Obrazy maluje wielką pasją. W chwil obecnej są to głównie portrety lecz w przyszłości jak mówi autorka rozszerzy swoje malarstwo o inną tematykę obrazów. Na obecnej wystawie można było podziwiać portrety dzieci. Podczas oglądania wystawy autorka przygotowała także dla najmłodszych uczestników warsztaty, podczas których mogli zaznajomić się z jedną z technik malarstwa akwarelą i spróbować własnych sił w tej dziedzinie.

Wszyscy uczestnicy, w tym także dzieci mieli okazję dzisiejszego dnia zaznajomić się z talentem młodej artystki i byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem kunsztu malarskiego pani Urszuli. Goście, którzy licznie przybyli na wernisaż wystawy prac malarskich artystki nie kryli słów zachwytu.

Dziękujemy Pani Urszuli za to, że mogliśmy zorganizować pierwszą wystawę w jej twórczości artystycznej. Jest to dla nas bardzo ważne i jesteśmy dumni, że mamy tak zdolną osobę tuz obok siebie. Życzymy jej wielu sukcesów, wystaw, wernisaży i aby pasja i wena twórcza nigdy ją nie opuszczała. Patrząc na wykonane portrety od razu człowiek się uśmiecha bo jest w nich tyle kolorów, światła, a w ich wykonaniu na twarzach widać tylko radość w śmiejących się oczach i pełnej szczęścia i radości buzi.

Wystawę obrazów Urszuli Sawiuk można oglądać w galerii GOK w Jabłoniu w terminie do 7 listopada 2021 r., na co serdecznie zapraszamy.

 

Linki do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3010286032551212

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3015690955344053


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Gmina Jabłoń na 98 miejscu w kraju w rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych w Polsce - Liderzy inwestycji

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowała jeden z najważniejszych Rankingów Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, analizując lata 2018-2020 r. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii - gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Przy opracowywaniu, pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych Gminy poniesionych w ostatnich trzech latach (2018-2020).

Średnie wydatki inwestycyjne w Gminie Jabłoń za lata 2018-2020 wyniosły 1.718,72 zł/na mieszkańca.

Przypominamy, że Gmina Jabłoń w kat. Gminy wiejskie za okres 2016-2018 r. zajmowała 619 miejsce w rankingu, za 2017-2019 r.- 159 miejsce zaś za lata 2018-2020 zajęła 98 miejsce na 1533 miejsc.

W rankingu finansowym Samorządów Terytorialnych za lata 2018-2020 Gmina Jabłoń zajęła najlepsze miejsce w powiecie Parczewskim zaś analizując Województwo Lubelskie znalazła się w pierwszej 10 gmin z woj. Lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Wyniki konkursu plastycznego na plakat #SZCZEPIMY SIĘ

Miło nam poinformować o wynikach konkursu na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19 pod Patronatem Wójta Gminy Jabłoń. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny wszystkich prac, wyróżniła prace wg. szkół i kategorii wiekowej:

 1. Szkoła Podstawowa w Jabłoniu:
 • uczniowie kl. VII :
 • Wojciech Pawłowski
 • uczniowie kl. VIII :
 • Daria Gierej
 • Faustyna Kucyk
 • Julia Romaniuk
 1. Szkoła Podstawowa w Gęsi:
 • uczniowie kl. VII:
 • Amelia Czornak
 • Karol Iżko
 • uczniowie kl. VIII :
 • Natalia Skrzypkowska
 • Wiktoria Woźniak
 1. Szkoła Podstawowa w Dawidach:

           1) uczniowie kl. VII

 • Julia Kucyk
 1. Szkoła Podstawowa w Kolanie:
 • uczniowie kl. VII :
 • Martyna Karwacka
 • Oliwia Iżko
 • Oliwia Sikora

           2)   uczniowie kl. VIII :

 • Julia Sak
 1. Szkoła średnia ZSCKR w Jabłoniu:
 • Ewa Adrian
 • Justyna Naumczyk

Pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie dostaną małe upominki. Komisja dziękuje wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie za wykonanie oryginalnych plakatów promujących szczepienia przeciw Covid-19. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali uczniów w twórczej pracy. Odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie.


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy