Laureaci konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19

W konkursie wzięło udział 35 uczestników ze szkół podstawowych w Jabłoniu, Gęsi, Dawidach  oraz Kolanie a także szkoły średniej ZSCKR w Jabłoniu. Celem konkursu było zachęcanie do szczepień poprzez wykonanie plakatów - prac plastycznych promujących szczepienia COVID-19 przez uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Jabłoń oraz uczniów ZSCKR w Jabłoniu, a także przedstawienie obiektywnej informacji o szczepieniach oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień, rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez uświadomienie, że szczepienia są procedurą bezpieczną. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie za wykonanie oryginalnych plakatów promujących szczepienia przeciw Covid-19. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali uczniów w twórczej pracy.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Gmina Jabłoń najbardziej odporną gminą w powiecie!

Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Konkurs Rosnąca Odporność premiował te Gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Miejsca w Rankingu przyznawane były według Wskaźnika Wzrostu. Wskaźnik wzrostu to różnica we Wskaźniku Wyszczepienia osiągniętym na dzień 1 sierpnia 2021 r. oraz na dzień 31 października 2021 r., wyrażona w punktach procentowych. Wskaźnik wyszczepienia to iloraz liczby zaszczepionych mieszkańców gminy do liczby mieszkańców gminy pomnożony przez 100%.

Konkurs dla gmin organizowany był w trzech kategoriach (wg. liczby mieszkańców): 

 • Małe Gminy: skierowany do gmin do 30 tys. mieszkańców.
 • Średnie Gminy: skierowany do gmin z 30-100 tys. mieszkańców.
 • Duże Gminy: skierowany do gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Laureaci w powiecie parczewskim w kat. małe Gminy:

 1. gm. w Jabłoń - 1 mln zł
 2. gm. w Dębowa Kłoda - 500 tys. zł
 3. gm. w Sosnowica - 250 tys. zł

Nagroda zgodnie z regulaminem może być przeznaczona na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z ustawą COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Serdecznie dziękujemy, wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do powyższej nagrody.

W dalszym ciągu zachęcamy pozostałych mieszkańców naszej Gminy do zaszczepienia się.


Urząd Gminy Jabłoń

Projekt „Lubelskie Samozatrudnienie!”

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”. W ramach projektu, wsparciem zostanie objętych 65 osób (45 K, 20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  bb) kobiety,
  cc) osoby z niepełnosprawnościami,
  dd) osoby długotrwale bezrobotne,
  ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP tj. 39 osób będą stanowiły osoby z wyżej wymienionych grup od liter aa do liter ee.
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu Uczestników Projektu oraz nie będą należeć do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc–ee oraz w pkt c)-e),
 3. imigranci (w tym os polskiego pochodzenia),
 4. reemigranci,
 5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 6. osoby ubogie pracujące,
 7. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)–g) nie będą stanowić więcej niż 40% Uczestników Projektu tj. 26 UP. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)–g) łączna liczba os pracujących nie będzie stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej tj. 6 UP.

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

 1. wysokiej jakości szkoleniami (zajęcia grupowe i indywidualne)
 2. wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 55 osób
 3. fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 złotych netto dla 55 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 4. zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia
 5. ciepły posiłek w czasie zajęć trwających minimum 6 godzin
 6. materiały szkoleniowe

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo również na stronie projektu: www.ls.consultor.pl 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


 

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” - Otwarcie Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy

W życiu każdej społeczności znajdują się momenty, które utwierdzają jej tożsamość i wyznaczają bieg działalności na długie lata. W Dawidach podjęte zostały działania w zakresie promowania kultury naszego regionu, poszukiwania prawdy historycznej i przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom, tym samym ocalając od zapomnienia.

Zwieńczeniem tych działań było otwarcie „Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy”, które miało miejsce 14 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w Dawidach, które prowadzi Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”.

Powstanie Izby Pamięci było życzeniem niedawno zmarłego ks. Prałata Stanisława Dzyra, który urodził się i wychował w Dawidach. Poza swoją pracą duszpasterską ksiądz Stanisław zawsze pasjonował się historią, głównie lokalną. Był skarbnicą wiedzy o czasach minionych, bardzo chętnie swoją wiedzą dzielił się z każdym kto zwróci się do niego z prośbą o przybliżenie jakiegoś tematu o czasach minionych. Prowadził różne zapiski o wydarzeniach z czasów swojego dzieciństwa i młodości, a także o faktach godnych upamiętnienia w swojej rodzinnej miejscowości Dawidy. Był też miłośnikiem starych zapomnianych pieśni ludowych, które nagrywał aby nie poszły w zapomnienie. Miał niezwykłą pamięć i był znakomitym gawędziarzem, przez co każdy kto zetknął się kiedyś z Księdzem Stanisławem wie, że jeden rozpoczęty temat przechodził w kolejne, a opowieści Jego były niezwykle barwne. Miał świadomość, że czas może zatrzeć wiele spraw, więc swoje zapiski skrzętnie gromadził w jednym miejscu, czyli u swojej rodziny w ukochanych Dawidach i tam gdzie ostatnio mieszkał – w Adamowie z odpowiednią dyspozycją jak z nimi w przyszłości mają postąpić, a przede wszystkim aby się nimi podzielić. I tak też się stało. W dość krótkim czasie przy zaangażowaniu Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń”, Szkoły Podstawowej w Dawidach, mieszkańców tej miejscowości i w dużej mierze rodziny, która udostępniła zbiory księdza prałata, powstała „Izba Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy. 

Uroczystość rozpoczęła się akademią, której tematem były lata dziecięce i młodzieńcze śp. Księdza Prałata Stanisława Dzyra w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej. Część artystyczną jak i powitanie poprowadziła dyrektor tejże szkoły Anna Oniszczuk. Następnie Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń wyraził swoje podziękowania za tą inicjatywę, która przypomni i przybliży mieszkańcom historię wsi Dawidy, jak i będzie najlepszą lekcją historii dla młodszych pokoleń. Wspólnie z Katarzyną Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu wręczyli organizatorom Księgę Pamiątkową by wszyscy co odwiedzą Izbę Pamięci mogli wyrazić swoje refleksje i przemyślenia. Marek Kozak - prezes Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” podziękował mieszkańcom Dawidów za pracę i zaangażowanie w powstanie Izby Pamięci oraz za udostępnienie cennych materiałów dotyczących Dawidów i ich mieszkańców, a w szczególności rodzinie Dzyrów. Po części artystycznej nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi i otwarcie Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy, którego dokonał Dariusz Łobejko - wójt Gminy Jabłoń wraz z najmłodszymi uczennicami szkoły podstawowej.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje z okazji otwarcia Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy, miejsca które ma być świadectwem wiary, tradycji i kultury zamieszkujących oraz życzymy wielu lat sukcesów, wytrwałości w niełatwej misji, jaką jest pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.

Link do galerii: facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913& (fot. Anna Sak, Agnieszka Szypulska, Katarzyna Matczuk)


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Cyfrowa Gmina Jabłoń

W dniu 15 listopada 2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko z rąk  pana Janusza Cieszyńskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu informatyzacji oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa otrzymał czek wartości 114.840,00 zł. na rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz wiedzy z zakresu zwiększenia cyberbezpieczeństwa.


Urząd Gminy Jabłoń

 

103 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Jan Paweł II

103 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury i religii, ale przede wszystkim wolności. Uroczystości związane z Odzyskaniem Niepodległości przez Polskę miały miejsce jak co roku i w Jabłoniu. Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. Mariusz Dziewulski. Po uroczystej mszy świętej poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie”, delegacje oraz wszyscy obecni przemaszerowali na cmentarz parafialny pod mogiłę Kleeberczyków, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Tam po krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. Zbigniewa Szyprowskiego zostały złożone wieńce i kwiaty oraz zapalone znicze. Następnie wszyscy zebrani w uroczystej procesji przeszli pod pomnik Piotra Strzyżewskiego pułkownika Wojsk Polskich, gdzie również zostały złożone wieńce i zapalone znicze. W tym miejscu Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń powiedział do zgromadzonych dziękując im za obecność i modlitwę, że niech takie dni jak dzisiejsze Narodowe Święto Niepodległości zawsze przypomina nam, że wolność i jedność są ze sobą nierozłączne i niech dla każdego z nas wolna Polska będzie symbolem miłości do Ojczyzny dlatego też pamiętajmy i oddajmy hołd pokoleniom walczącym o wolną i niepodległa Polskę.

Po uroczystościach na obu cmentarzach zostały złożone wieńce i zapalone znicze pod  pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, pomnikiem żołnierzy Kleeberczyków, którzy zginęli podczas Bitwy pod Jabłoniem, i na mogile dwóch nieznanych żołnierzy SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga poległych w Bitwie pod Jabłoniem, a pochowanych na cmentarzu w Paszenkach.

Niech takie dni jak dzisiejszy pozostawiają w nas zawsze poczucie wspólnoty, jaką daje szacunek wobec przeszłości, dbałość o teraźniejszość z myślą o dobrej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

 Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3035152160064599

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu uzyskała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł  na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń”. Celem zadania jest rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LSR w oparciu o walory kulturowe i przyrodnicze oraz zasoby społeczne w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno-rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR.

Zakres inwestycji przewiduje:

 • wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy z furtką
 • wykonanie altany ogrodowej drewnianej
 • dostawa i montaż systemu monitoringu
 • montaż lampy solarnej oświetleniowej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w Gminie Jabłoń!

Zgodnie z wystąpieniem Premiera Mateusza Morawieckiego z 5 listopada 2021r., jeszcze w tym roku 1714 gmin otrzyma 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów oraz danych GUS na 31 października br. W tym przypadku algorytm podziału uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90 proc., a także poziom zamożności danej gminy.

Zgodnie z wykazem, Gmina Jabłoń powinna uzyskać:

 • 300.000,00 zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
 • 1.224.626,00 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji.

Przekazane środki gminy mogą przeznaczyć na w/w inwestycje w latach 2021-2024.


Urząd Gminy Jabłoń

Wernisaż Wystawy Malarstwa Wojciecha Jańczaka „Świat inny”

„ Wyobraźnia artysty jest światem potencjalności, którego nie zdoła pomieścić żadne dzieło. Doświadczenia gromadzone przez nas w życiu należą do innego świata, który podlega innym zasadom ładu i nie-ładu; słowa, nakładają się warstwami na strony niczym kolory na płótno, tworzą jeszcze inny świat, także nieskończony, ale łatwiej poddający się modelowaniu, mniej oporny wobec formy.”

Italo Calvino


14 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wernisaż Wystawy Wojciecha Jańczaka „Świat inny”, artysta pochodzi z Jabłonia lecz mieszka w Lublinie i tam tworzy. Jego techniki twórcze to malarstwo akrylowe, suchą pastelą i szkice cienkopisem. Prace artysty stanowią mieszankę surrealizmu, kubizmu oraz realizmu magicznego. Inspiruje go muzyka, fotografia oraz twórczość Zdzisława Beksińskiego, Pabla Picasso oraz Salvadora Dali. Motywem jego prac jest istota ludzka. Postacie będące tematem jego obrazów zawsze są wytworem wyobraźni i jako artysta odrzuca oczywiste piękno, stara się szukać własnego sposobu na wyrażanie swoich przemyśleń i uczuć. 

Obok wyeksponowanych obrazów nie da się przejść obojętnie, trzeba się zatrzymać, spojrzeć i ujrzeć świat z pogranicza jawy i snu, są one odważne, niezwykłe i zaskakujące, a artysta? Artysta wielki, a zarazem skromny…, któremu życzymy aby jego pasja była zawsze radością, a dla odbiorców ucztą zmysłów, wielu sukcesów i satysfakcji twórczej, dalszych inspiracji i ciekawych pomysłów oraz artystycznego rozwoju swoich zdolności wyrażanych w obrazach. A najważniejsze jest to aby dzielił się z ludźmi swoją twórczością i pozwolił aby jak największe grono odbiorców ujrzało jego pasję, uczucia, przemyślenia i przeżycia przeniesione na pomocą odpowiedniego koloru kredki i farby na papier i płótno.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a artyście za zaufanie i możliwość zorganizowania Wernisażu, a następnie Wystawy Malarstwa, która potrwa do 5 grudnia 2021 r.

Jak napisał pod postem artysty jeden z gości wernisażu, również Wojciech – „Widząc te obrazy nasuwa się pytanie JAK? Od czego zacząć? Fajne. Zachęcam znajomych do odwiedzenia wystawy” … My również serdecznie zapraszamy.

Link do galerii: Albumy GOK JABŁOŃ/Wernisaż Wystawy Malarstwa Wojciecha Jańczaka - "Świat inny"

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

25 Jesienny Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

 

Dnia 9 listopada 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 25 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Śmiechem – Żartem”. W przesłuchaniach wzięło udział 15 recytatorów ze Szkół Podstawowych z Jabłonia, Dawidów Gęsi i Kolana oraz z ZSCKR w Jabłoniu. Komisja konkursowa w składzie: Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Barbara Wikło – dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu biorąc pod uwagę m.in. dopasowanie repertuaru do predyspozycji uczestnika, sposób prezentacji utworów, a także wyraz artystyczny, postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych:
W kategorii uczniowie klas I – VIII

 • Nikolę Korpysz z kl. I Szkoły Podstawowej w Dawidach, opiekun Anna Sak
 • Tomasza Łobejko z kl. V Szkoły Podstawowej z Dawidów, opiekun Anna Oniszczuk
 • Aleksandra Sokołowskiego z kl. VII Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, opiekun Iwona Malczewska
 • Alicję Juchimiuk z kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun Aleksandra Dzyr

Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 16 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy.
Gratulujemy laureatom konkursu recytatorskiego i życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3034238493489299


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy