WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYH DO RADY GMINY JABŁOŃ

 

W dniu 10 marca 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jabłoń w okręgu wyborczym nr 10
(miejscowość Paszenki: od nr domu 1 do nr 78)

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 198
Karty do głosowania wydano 96 osobom (frekwencja 48,48%)
Liczba głosów ważnych - 96

Na poszczególne listy kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) TRUBAJ Wiesław, zgłoszony przez KWW LOKALNA INICJATYWA, Lista nr 1 - 41

2) BURZEC Władysław, zgłoszony przez KWW ZGODA, Lista nr 2 - 55


Radnym Gminy Jabłoń został wybrany BURZEC Władysław.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY JABŁOŃ [10.03.2019] 
- ZOBACZ


Urząd Gminy Jabłoń

 

Spotkanie informacyjne - Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące przesłanych do mieszkańców Gminy Jabłoń przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych...

 

czytaj więcej >>

Bezpłatne szkolenia w zakresie uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób i uśmiercania zwierząt informuje, co następuje: Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia uboju zwierząt poza rzeźnią w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje...

 

czytaj więcej >>

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń

 

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVII/311/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. Gmina Jabłoń została zakwalifikowana do dofinansowania wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 dotyczącym Rewitalizacji obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Wniosek Gminy Jabłoń
 pt. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń" w rankingu ocenianych w konkursie o dofinansowanie wniosków uzyskała 86 punktów.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące działania:

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Kalinka poprzez: rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia, budowę siłowni zewnętrznej, remont boiska do piłki plażowej i zakup bramek do piłki nożnej, montaż oświetlenia solarnego i monitoringu, utwardzenie terenu

- Rewitalizacja obszaru zdegradowanych w miejscowości Jabłoń poprzez:
- montaż małej infrastruktury w centrum miejscowości (kosze na śmieci, ławki, lamp parkowych, słupów i tablic ogłoszeniowych),
- zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni przy Ośrodku Zdrowia poprzez utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych, budowę: parkingu, kanalizacji burzowej, placu zabaw, sceny wraz z zagospodarowaniem terenu i małą infrastrukturą oraz monitoring,

- zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej : wykonanie chodników z kostki brukowej, montaż lamp oświetleniowych solarnych, monitoringu małej infrastruktury, poprzez budowę bieżni 3-torowej, rozbudowę istniejącego placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

Prace potrwają do końca 2020 r.

Koszt ogólny przedsięwzięcia to 1 611 469,05 zł,
koszty kwalifikowalne natomiast to 1 310 137,44 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 244 630,54 zł.


Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Jabłoń 2019

 

W lutym 2019 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Urząd Gminy w Jabłoniu.

W pierwszym etapie odbyły się eliminacje międzyszkolne, w których udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Paszenek,Kolana, Gęsi, Dawid i Jabłonia oraz młodzież z Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Eliminacje międzyszkolne w szkołach podstawowych odbyły się w dniach 06/07-luty-2019r. Wzięło w nich udział ogółem 42 dzieci. Opiekunami uczestników Turnieju w poszczególnych szkołach byli: Izabella Bilkiewicz- SP Jabłoń, Beata Oleszczuk- SP Gęś, Anna Sak- SP Dawidy, Zbigniew Milaniuk- SP Kolano oraz Sylwia Waszczuk- SP Paszenki. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji szkolnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka , składający się z 35 pytań dla szkół podstawowych i 54 pytań dla szkoły gimnazjalnej i 43 pytań dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności. W wyniku eliminacji międzyszkolnych jury wyłoniło po 2 osoby z największą punktacją do eliminacji gminnych.

Byli to:
Maja Matczuk - Jabłoń
Gabrysia Klimiuk - Jabłoń
Dominik Hulewski - Paszenki
Bartosz Mostowiec - Paszenki
Kacper Jżko - Kolano
Gabriel Czarnacki - Kolano
Natalia Skrzypkowska - Gęś
Amelia Czornak - Gęś
Klaudia Kucyk - Dawidy
Łucja Osipiuk - Dawidy

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych
 wyłoniono następujących zwycięzców: 1-miejsce Klaudia Kucyk - Dawidy 2-miejsce Łucja Osipiuk - Dawidy. Te dwie osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Eliminacje gminne Turnieju w Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbyły się 06.02.2019r. Wzięło w nich udział 13 uczniów. Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Marzena Zieńczuk - sekretarz, Izabella Bilkiewicz - członek.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1-miejsce Natalia Szwaj - Jabłoń
2-miejsce Witold Denejko - Gęś
3-miejsce Mateusz Rola - Jabłoń
Te trzy osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Eliminacje gminne Turnieju w ZSCKR w Jabłoniu odbyły się 05.02.2019r.
Wzięło w nich udział 17 uczniów.
Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Rafał Stańko - sekretarz oraz Artur Paterek - członek

Wyłoniono następujących zwycięzców:
1-miejsce Alicja Szymczak
2-miejsce Jowita Jakubiuk
Te dwie osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".


 <<FOTOGALERIA>>

Opr. Mirosław Kusiuk

 

Informacja Wójta Gminy Jabłoń dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Do dnia 22 lutego 2019 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Jabłoń. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych...

 

czytaj więcej >>

„Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy”

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy” Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Projekt skierowany jest do 144 osób: zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min.130 osób), jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenów województwa lubelskiego.

 

czytaj więcej >>

IV Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

 

czytaj więcej >>

Informacja w sprawie "Listu otwartego - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy"

Jako Wójt Gminy Jabłoń uprzejmie informuję, iż popieram "List otwarty - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorząd" i zgadzam się z jego treścią.
Finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej nam subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne.

 

czytaj więcej >>

INFORMACJA - Przeszukiwania terenów leśnych

Informujemy, że na terenie gminy Jabłoń w dniach 19-20 lutego 2019 r., odbędzie się przeszukiwanie terenów leśnych w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików.

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy