I Ty możesz mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w naszej okolicy!!!

Już dziś oddaj swój głos na naszą inwestycję, w ramach której zostaną wykonane nowe zewnętrzne schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Gęsi oraz zostanie utworzone miasteczko ruchu drogowego na placu przy Szkole. Inicjatorem jest Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży w ramach ogólnopolskiej akcji PomocTo Moc organizowanej przez Fundację PZU.

 

czytaj więcej >>

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE

PIJ DUŻO WODY - podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów - z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu ...

 

czytaj więcej >>

 

 

Patent na bezpieczne wakacje

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my - Państwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje...

 

czytaj więcej >>

UWAGA! ALERT POGODOWY!

Uwaga! Po południu i w nocy 13 czerwca 2019 r. prognozowane silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

 

czytaj więcej >>

INFORMACJA - WNIOSKI 500+

Wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego „500+” na okres zasiłkowy 2019/2021 (tj. na wszystkie dzieci - bez względu na dochód), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą: drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r. ...

 

czytaj więcej >>

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020 - 2023

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020 - 2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Jabłoń z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej - tj. 1 ławnika,


KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada, co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
- 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
- Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
- Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
(Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Gminy Jabłoń będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27 w pokoju 4 (sekretariat)

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.-poniedziałek - piątek godz. 7:30 - 15:30 w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27 w pokoju 4 (sekretariat)

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Jabłoń po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA -
 POBIERZ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (władza rodzicielska) - POBIERZ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (postępowanie o przestępstwo) - POBIERZ

- LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA -
 POBIERZ
Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:
112 - numer alarmowy
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja


Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic
:

- słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów

- jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami

- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.

- unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)

- jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska

- nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)

- zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części

- nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami

- zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu

- na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg z wody, łódki lub kajaka

- w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)

- wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny

- z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)

- zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach

- po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc psychoterapeutyczna i poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna udzielana jest w ramach działalności GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłoniu. Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Jabłoniu, tel. 83 356 00 06 wew. 27 Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w Punkcie dzwoniąc pod numer: 507 157 020

 

czytaj więcej >>

Zawiadomienie Starosty Parczewskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Parczewski, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U. z 2019 r., poz. 725 t.j.) z a w i a d a m i a , że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Jabłoń.

 

czytaj więcej >>

INFORMACJA - Szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci przymrozków wiosennych mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Jabłoń w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 14 czerwca 2019 r.

Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 3 oraz dołączone są do informacji poniżej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat 
(dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 r. składanym do ARiMR).

W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do 
dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) - 
POBIERZ

2. Oświadczenie budynki -
 POBIERZ

3. Oświadczenie uprawy -
 POBIERZ

4. Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie -
 POBIERZ

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO -
 POBIERZ
Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy