Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁOŃ PRZEDSTAWIAM INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 

1. Nabór, (rozstrzygnięty przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r.)

ŚRODKI PRZYZNANE GMINOM NA PODSTAWIE ALGORYTMU, GMINA JABŁOŃ OTRZYMAŁA - 799 605 ZŁ

 

2. Nabór II KONKURSOWY, (rozstrzygnięty w grudniu 2020 r., wnioski składane bez limitu ilościowego):

a)

Remont Pałacu w Kolanie na potrzeby Dziennego Domu Seniora 

wnioskowana kwota 643 370 zł

b)

Budowa i Przebudowa dróg w miejscowościach: Jabłoń, Gęś, Dawidy, Kolano-Kolonia, Paszenki - łączna długość około 6 km 

wnioskowana kwota  2 207 809 zł

c)

Remont budynku Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

wnioskowana kwota 
430 000 zł

d)

Budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie w Jabłoniu, wraz z remontem trybun, budową parkingu oraz montażem małej architektury wraz z instalacją fotowoltaiczną

wnioskowana kwota
1 000 000 zł

 Łączna wartość inwestycji ujętych we wnioskach - 7 633 465 zł

Wnioskowana kwota pomocy - 4 281 509 zł

KWOTA PRZYZNANEJ  DOTACJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH – 0 ZŁ

 

3. Nabór III KONKURSOWY, (rozstrzygnięty w marcu 2021 r., Gmina Jabłoń złożyła 3 wnioski zgodnie z wprowadzonym limitem): 

a)

Budowa i przebudowa dróg w miejscowości: Gęś, Jabłoń, Paszenki, Kolonia-Kolano - łączna długość dróg około 5 km  

wnioskowana kwota 1 421 940 zł

b)

Remont Pałacu w Kolanie na potrzeby Dziennego Domu Seniora oraz Budowa Świetlicy Wiejskiej w Łubnie

wnioskowana kwota 1 054 700 zł

c)

Budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie w Jabłoniu wraz z remontem trybun, budową parkingu oraz montażem małej architektury wraz z instalacją fotowoltaiczną 

wnioskowana kwota 1 129 000 zł

Łączna wartość inwestycji ujętych we wnioskach - 6 484 000 zł

Wnioskowana kwota pomocy - 3 605 640 zł

KWOTA PRZYZNANYCH DOTACJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  - 0 ZŁ           

 

4. Nabór IV KONKURSOWY, RFIL PGR - Program skierowany wyłącznie dla inwestycji na terenie miejscowości w której funkcjonował PGR (rozstrzygnięty w czerwcu 2021 r., Gmina Jabłoń złożyła 3 wnioski): 

a)

Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie byłego osiedla PGR w m. Kalinka

wnioskowana kwota 3 460 000 zł

b)

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1600 do miejscowości Kalinka

wnioskowana kwota 1 348 000 zł

c)

Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka

wnioskowana kwota
182 000 zł

Łączna wartość inwestycji ujętych we wnioskach - 4 990 000 zł

Wnioskowana kwota pomocy - 4 990 000 zł 

KWOTA PRZYZNANYCH DOTACJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  (PGR) – 182 000 ZŁ 

W związku z brakiem przyznanych dotacji na inwestycje, które od lat są oczekiwane przez mieszkańców Gminy informujemy że realizacja niektórych z w/w inwestycji zostanie przesunięta w czasie.

 

Zostały skierowane pisma Do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego (w dniu 15.12.2020 r. i 27.04.2021 r.) oraz do Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki (w dniu 27.04.2021 r.) z prośbą o przekazanie informacji:

 1. Jaka została zastosowana punktacja podczas oceny wniosków
 2. Jakie kryteria zostały przyjęte podczas podziału środków,
 3. Na jakim szczeblu były podejmowane decyzje co do zakwalifikowania naszych wniosków,
 4. Jakie czynniki spowodowały, że zostaliśmy pominięci w przyznaniu pomocy.

W załączeniu pisma oraz odpowiedź Pana Premiera. Odpowiedzi od Wojewody do dnia publikacji niniejszej informacji nie uzyskaliśmy.

PLIKI DO POBRANIA:


Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń Uchwały Nr XX/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń oraz Uchwały Nr XXI/159/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka

W dniu 24.06.2021 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko miał przyjemność odebrać z rąk Wojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki promesę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka”, które to znalazło się wśród wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W ramach zadania planuje się wykonać prace budowlane przy trzech drogach wewnętrznych w tym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej pow. około 1710 m2, a także prace budowlane przy wszystkich ciągach pieszych o łącznej pow. około 700 m2 poprzez wykonanie warstwy mrozochronnej, podbudowę, podsypkę cementowo – piaskową oraz warstwę ścieralną z kostki betonowej.


Okres realizacji zadania: 07.2021-11.2021
Kwota dofinansowania: 182 000,00 zł

Zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

V nabór na stanowisko OPIEKUNA DZIECIĘCEGO w Gminnym Żłobku "Jabłuszko" w Jabłoniu

Dyrektor Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego (1 stanowisko - 1 etat)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

"Zasmakuj z Jabłoniem w tradycji i kulturze"

Miło, jest mi poinformować, że nasz projekt pn. "ZASMAKUJ Z JABŁONIEM W TRADYCJI I KULTURZE" został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w kwocie 4790,00 zł, którego operatorem jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu przy współudziale partnerów tj. Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek, Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu i Zespołu Ludowego „Kalina” z Jabłonia.

Projekt to cykl zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 12 – 15 lat z terenu Gminy Jabłoń. Celem projektu jest zapoznanie z tradycją i podniesienie umiejętności w zakresie przygotowywania regionalnych posiłków. Cykl rozpoczniemy od warsztatu garncarskiego, który wprowadzi w tematykę staropolskich obrzędów. Następnie przeprowadzone będą warsztaty kulinarne w czterech odsłonach tematycznych: wiosna, lato, jesień, zima. Dzięki warsztatom uczestnicy poznają jak przygotować regionalne posiłki. Zajęcia uzupełnimy spotkaniem z prelegentem oraz starszymi mieszkańcami Gminy, którzy podzielą się wiedzą i wspomnieniami dawnych obyczajów.

Dopełnieniem będzie wyjazd uczestników do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie obejrzą zabytkowe chaty i ich wyposażenia. Projekt podsumuje wystawa oraz uroczysta degustacja potraw, w której udział wezmą partnerzy, rodzice i społeczność lokalna. Spotkanie uświetnią występy lokalnych zespołów ludowych. Projekt ma stworzyć możliwość nowych doświadczeń, a także przybliżyć tradycje regionu kolejnemu pokoleniu i wzmocnić integrację międzypokoleniową.


Czas trwania projektu: lipiec – wrzesień.
Miejsce odbywania się projektu: Wiejski Dom Kultury w Paszenkach.

 GMINNY OŚRODEK KULTURY W JABŁONIU

Wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy. 

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

 W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Kod na loterię można zarejestrować na stronie loterii do dnia 7 lipca br. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.


Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś

Wykonawca zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa.

Okres realizacji zadania: 05.2021 r. - 07.2022 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 742.936,79 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 371.468,00 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 371.468,00 zł

I etap Budowa drogi gminnej nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01
Zakres prac:
- prace przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie poboczna
- oznakowanie pionowe
- budowa kanału technologicznego
Planowany termin odbioru inwestycji: lipiec 2021

II etap Budowa drogi gminnej nr 103788L od km 0+000,00 do 0+451,49

Zakres prac:
- prace przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie poboczna
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe
- budowa kanału technologicznego.
Planowany termin odbioru inwestycji: maj 2022

Budowa przedmiotowych odcinków dróg przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów.

Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Letni koncert charytatywny” dla Diany Szypulskiej

Organizatorzy:

 • Wójt Gminy Jabłoń
 • Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu
 • Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” z Dawidów

zapraszają na „Letni koncert charytatywny” dla Diany Szypulskiej. Koncert odbędzie się 4 lipca 2021 r. o godzinie 18.00. Skwer przy Ośrodku Zdrowia. WSTĘP WOLNY. W trakcie koncertu przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy do puszek na leczenie i rehabilitację Diany.

Wystąpią:

 • Zespół muzyczny „Iluzjon”
 • Zespół „Jabłoneczka” ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 • Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia

 

Montaż instalacji solarnej – Wolne miejsca

W związku z rezygnacją osób ujętych we wniosku, który otrzymał dofinansowanie Marszałka Województwa Lubelskiego poszukujemy osób zainteresowanych montażem instalacji solarnej.

Montaż instalacji: do 31 sierpnia 2021 rok.

Rodzaj instalacji: 2 panelowa instalacja solarna.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt (Urząd Gminy Jabłoń, tel. 833560006)


URZĄD GMINY JABŁOŃ 

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłoń przypominamy Wam, o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel i zarządca nieruchomości otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka wraz z harmonogramem dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Jabłoń.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez firmę odbierającą tj. Zakład Usług Komunalnych w Parczewie odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane) .

Z przekazanych w ostatnim czasie przez firmę Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie wynika, że mieszkańcy Gminy Jabłoń mieszają bioodpady z pozostałymi odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie. Pamiętajmy nie mieszamy frakcji odpadów komunalnych. Bioodpady to: pocięte gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, warzywa, owoce ( w tym obierki), kwiaty, chwasty, trociny i kora drzew. Wystawiamy je w brązowym pojemniku lub worku. Aby segregacja odpadów biodegradowalnych spełniała swoją funkcję, nie należy ich wyrzucać w workach foliowych, ale wprost do pojemnika. Woreczki stanowią zanieczyszczenie kompostu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła, czyli w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku, Gmina ukarana zostanie karą finansową, co może w przyszłości skutkować podwyżką stawek opłat za gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych.

Najczęściej popełniane błędy

Gruz ceglany, płytki, inne odpady poremontowe, także opakowania po farbach i klejach należy posegregować i samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych a nie do pojemnika na odpady zmieszane. 

Kartony” po mleku, sokach i napojach wrzucane do „papieru” - Opakowanie tzw. wielomateriałowe, oprócz celulozy, zawiera także warstwę aluminium i folii - dlatego powinno trafiać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.

Paragony w „papierze” - papieru termicznego, na którym drukowane są paragony czy kupony nie należy wrzucać do pojemnika na papier, ponieważ nie nadaje się on do recyklingu. Paragony wrzucamy więc do odpadów zmieszanych.

Żarówki, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, sprzęt RTV, AGD wyrzucane jako „odpady zmieszane” lub „tworzywa sztuczne” - wszystkie te odpady należy oddawać albo w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym w marketach, aptekach albo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te należą do grupy odpadów niebezpiecznych, które zawierają liczne substancje szkodliwe i trujące dla człowieka i środowiska.

Bioodpady wrzucane do pojemników na odpady zmieszane – bioodpady są oddzielną frakcją należy je wrzucać do pojemnika lub worka koloru brązowego.


Urząd Gminy Jabłoń 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy