Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie

Dyrektor Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie (OT KOWR w Lublinie).


Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego 2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: 


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Lublinie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- EDYCJA 2023

Informujemy, iż Gmina Jabłoń wystąpiła o środki w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - EDYCJA 2023. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zostało już złożone oświadczenie o przyjęciu środków do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu.  Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania 111394 zł.

Głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi)

Program będzie realizowany niezwłocznie po otrzymaniu środków do dnia 31 grudnia 2023r.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.  

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu w pokoju nr 6, nr 13 lub pod nr tel. 833560006 wew. 26 i 27 w godzinach 7.30-15.30.


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń

ZARZĄDZENIE NR 4/23 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

PILIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Jabłoń informuje, iż rozpoczął się kolejny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Ponadto Gmina Jabłoń zbiera informacje o ilościach i rodzajach posiadanych opon przez mieszkańców Gminy Jabłoń.

W związku z tym, osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz odbiorem opon powinny złożyć deklaracje przekazania powyższych odpadów do Urzędu Gminy Jabłoń – (pokój nr 1) - do dnia 28 lutego 2023 r.

Planowany termin odbioru odpadów rolniczych: II - III kwartał 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń 

 

XXV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń

Serdecznie zapraszamy na XXV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 18 lutego 2023 roku o godzinie 10.00 na sali sportowej przy ZSCKR w Jabłoniu.
 

Nieodpłatna pomoc psychoterapeutyczna i poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna udzielana jest w ramach działalności PUNKTU KONSULTACYJNEGO prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłoniu. Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Jabłoniu, tel. 83 356 00 06 wew. 27. Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w Punkcie dzwoniąc pod numer: 507 157 020

czytaj więcej >>


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

Informacja z prośbą o uruchomienie pompowni Jabłoń

Gmina Jabłoń wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o uruchomienie pompowni Jabłoń, w związku z zalaniem wodą łąk na terenie miejscowości Jabłoń i Kudry.
 
W ZAŁĄCZENIU PISMA:
 1. Pismo skierowane do Wód Polskich
 2. Stanowisko Wód Polskich

Urząd Gminy Jabłoń

Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć przez psychologa - DDP w Kolanie

Gmina Jabłoń z siedziba przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku.

Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt. 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiotem rozeznania rynku jest prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów, uczestnikami Dziennego Domu Pomocy w Kolanie - W wymiarze ok. 20 godzin miesięcznie, w wymiarze łącznym 215 godzin.

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Zarządzenie Nr 3/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 9 lutego 2023 roku

Zarządzenie Nr 3/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego - Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Priorytetu 10. Lepsza edukacja.

PLIKI DO POBRANIA: ugjablon.bip.lubelskie.pl


Urząd Gminy Jabłoń

XL sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XL sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy