Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono prace budowlane w ramach zadania pt. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową palcu zabaw, sceny, utwardzenia ciągów pieszych i jednych oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia (zagospodarowanie przestrzeni publicznej) w miejscowości Jabłoń”

Zakres inwestycji obejmował:
- budowę placu zabaw,
- budowę sceny,
- budowę parkingów, utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia fotowoltaicznego
- montaż elementów małej architektury.

Koszt inwestycji: 669.063,30 zł

Projekt pt. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.