Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wartość Projektu : 49 540,12 PLN

Kwota dofinansowania : 49 540,12 PLN

Cel : podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 osób zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy na terenie wiejskiej Gminy Jabłoń poprzez przygotowanie ich do końca VI 2009 r. do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych poprzez grupowe oraz indywidualne szkolenia interpersonalne oraz szkolenie z zakresu spawania metodą MAG - 135.

Adresaci Projektu :
W kursie wzięło udział 12 mężczyzn, były to osoby :
- powyżej 18 roku życia, zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie gminy Jabłoń
- pozostające bez zatrudnienia
- rolnicy i domownicy rolników w rozumieniu Ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- posiadające co najmniej wykształcenie zawodowe
- które z własnej inicjatywy były zainteresowane podniesieniem swojej zdolności do zatrudnienia, przygotowaniem do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych i podniesieniem własnej mobilności zawodowej i przestrzennej

Zakres projektu :
W ramach zajęć na spawacza metodą MAG-135 odbyło się :
- 33 godzin zajęć interpersonalnych
- 20 godzin zajęć teoretycznych na których uczestnicy poznali m.in. procesy spajania i pokrewne spajaniu, rysunek techniczny w spawalnictwie,
techniki i technologie spawania, przepisy, wytyczne, normy dotyczące spawalnictwa oraz przepisy BHP
-100 godzin zajęć praktycznych w zakresie wykonania spoin pachwinowych w złączach blach i rur
W ramach zajęć uczestnicy wyspawali bramę wjazdową o długości 7 m, będzie ona zamontowana przy wjeździe na teren Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Jabłoniu


Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wschodni Instytut Rozwoju z siedzibą w Lublinie