Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wartość Projektu : 47 329,72 PLN

Kwota dofinansowania : 47 329,72 PLN

Cel : podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej, 12 osób zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy na terenie wiejskiej Gminy Jabłoń poprzez przygotowanie ich do końca VI 2009 r. do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych poprzez grupowe oraz indywidualne szkolenia interpersonalne oraz szkolenie na operatora wózków jezdniowych.

Adresaci Projektu :
W kursie wzięło udział 12 mężczyzn, były to osoby:
- powyżej 18 roku życia, zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie gminy Jabłoń
- pozostające bez zatrudnienia
- rolnicy i domownicy rolników w rozumieniu Ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- posiadające co najmniej wykształcenie zawodowe
- które z własnej inicjatywy były zainteresowane podniesieniem swojej zdolności do zatrudnienia, przygotowaniem do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych i podniesieniem własnej mobilności zawodowej i przestrzennej

Zakres projektu :
W ramach zajęć na operatora wózków widłowych odbyło się :
- 33 godzin zajęć interpersonalnych
- 52 godzin zajęć teoretycznych na których uczestnicy poznali m.in. budowę wózków, czynności operatora, uzyskali wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
BHP oraz obsługi i wymiany butli w wózkach napędzanych gazem
- 180 godzin zajęć praktycznych z zakresu praktycznej nauki jazdy i manewrowania osprzętem wózków

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wschodni Instytut Rozwoju z siedzibą w Lublinie