Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu udostępnienia edukacji przedszkolnej

Wartość Projektu : 750 703 PLN

Kwota dofinansowania : 655 903 PLN

Cel : upowszechnienia oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin Jabłoń, Drelów, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, poprzezm.in. przygotowanie 380 dzieci w wieku 3-5 lat do podjęcia nauki w szkole oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku 3 - 5 lat o zajęcia z zakresu rytmiki, języka angielskiego, opiekę psychologa i pedagoga.

Zakres projektu :
W ciągu 3 lat trwania projektu na terenie Gminy Jabłoń, utworzonych zostanie 4 grupy przedszkolne (w Gęsi, Jabłoniu, Kolanie i Paszenkach).
Na początku realizacji projektu zaplanowano szkolenie kadry pedagogicznej przygotowujące do realizacji innowacyjnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz współpracy z rodzicami, adaptację pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu, w tym zakup mebli i wyposażenia. Dzieci objęte projektem zyskają możliwość uczestnictwa w zajęciach z rytmiki i języka angielskiego, opiekę psychologa i pedagoga oraz wezmą udział w wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych. Dodatkowo opieką zostaną objęci rodzice, którzy wezmą udział w 4-godzinnym warsztacie podnoszącym umiejętności wychowawcze.
Gmina Jabłoń jest odpowiedzialna za realizację zadań merytorycznych na swoim terenie.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy