Przebudowa budynku na świetlice w Kalince

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 4.1/413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość inwestycji po przetargu :
 75 493,78 PLN

Kwota dofinansowania: 44 888 PLN

Cel : W wyniku realizacji niniejszego projektu powstanie centrum usług społecznych, które w swej działalności posiadało będzie ofertę kulturalną, kulturową
i edukacyjną. Realizując to działanie wpłyniemy na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Kalinka poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,
umożliwi to tożsamość społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturalnego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku po dawnej hydroforni na świetlice wiejską w miejscowości Kalinka. Inwestycja obejmuje następujące prace:
1. Dobudowa wiatrołapu i sanitariatów
2. Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
3. Zmiana pokrycia dachu
4. Izolacja cieplna wewnętrzna,
5. Instalacja wewnętrzna wod-kan,
6. Roboty elektryczne,
7. Posadzki i ściany,
8. Roboty malarskie,
Przewiduje się, że inwestycja zostanie zakończona do 31 października 2010 roku.

Aktualności :

Gmina Jabłoń podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie realizacji operacji. Wykonawcą inwestycji jest firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Daniluk, Zbigniew Daniluk.

"Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Kolano-Kolonia poprzez budowę chodników i placów parkingowych"

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Wartość Projektu :
 446 393 PLN

Kwota dofinansowania : 256 352 PLN

Cel : W wyniku realizacji niniejszego projektu powstanie centrum usług społecznych, które w swej działalności posiadało będzie bogatą ofertę kulturową, kulturalną i edukacyjną. Realizując to działanie wpłyniemy na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Kolano-Kolonia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych, umożliwi to rozwój tożsamości wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
Przebudowę Wiejskiego Domu Kultury, terenu wokół budynku wraz z budową altany z grillem oraz placu zabaw chodników i placów parkingowych.

Wnioskodawca :
Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

"Rozwidlenie - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń"

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wartość Projektu : 47 329,72 PLN

Kwota dofinansowania : 47 329,72 PLN

Cel : podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej, 12 osób zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy na terenie wiejskiej Gminy Jabłoń poprzez przygotowanie ich do końca VI 2009 r. do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych poprzez grupowe oraz indywidualne szkolenia interpersonalne oraz szkolenie na operatora wózków jezdniowych.

Adresaci Projektu :
W kursie wzięło udział 12 mężczyzn, były to osoby:
- powyżej 18 roku życia, zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie gminy Jabłoń
- pozostające bez zatrudnienia
- rolnicy i domownicy rolników w rozumieniu Ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- posiadające co najmniej wykształcenie zawodowe
- które z własnej inicjatywy były zainteresowane podniesieniem swojej zdolności do zatrudnienia, przygotowaniem do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych i podniesieniem własnej mobilności zawodowej i przestrzennej

Zakres projektu :
W ramach zajęć na operatora wózków widłowych odbyło się :
- 33 godzin zajęć interpersonalnych
- 52 godzin zajęć teoretycznych na których uczestnicy poznali m.in. budowę wózków, czynności operatora, uzyskali wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
BHP oraz obsługi i wymiany butli w wózkach napędzanych gazem
- 180 godzin zajęć praktycznych z zakresu praktycznej nauki jazdy i manewrowania osprzętem wózków

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wschodni Instytut Rozwoju z siedzibą w Lublinie

"Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Jabłoń poprzez budowę i odnowę chodników oraz placów parkingowych"

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Wartość Projektu : 1 073 078,10 PLN

Kwota dofinansowania : 500 000 PLN

Cel : W wyniku realizacji niniejszego projektu zostaną odnowione i pobudowane chodniki oraz place parkingowe, wpłynie to przede wszystkim na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokajanie potrzeb społecznych, poprawę wizerunku miejscowości, bezpieczeństwa pieszych, szczególnie osób chorych
i niepełnosprawnych, dla których poruszanie się po nierównych powierzchniach jest bardzo uciążliwe.

Zakres projektu :

Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
Odnowę placu parkingowego przy Urzędzie Gminy, placu parkingowego przy Ośrodku Zdrowia, placu parkingowego przy Banku Spółdzielczym i Policji, chodnika przy ul. A. Zamoyskiego, chodnika przy ul. Lipowej, chodnika przy ul. T. Kościuszki, chodnika oraz budowę nowego odcinka przy ul. J. Tokarskiej,
chodnika na ul. 3 maja, zajezdni autobusowej.

"Kurs na spawacza - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń"

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wartość Projektu : 49 540,12 PLN

Kwota dofinansowania : 49 540,12 PLN

Cel : podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 osób zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy na terenie wiejskiej Gminy Jabłoń poprzez przygotowanie ich do końca VI 2009 r. do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych poprzez grupowe oraz indywidualne szkolenia interpersonalne oraz szkolenie z zakresu spawania metodą MAG - 135.

Adresaci Projektu :
W kursie wzięło udział 12 mężczyzn, były to osoby :
- powyżej 18 roku życia, zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie gminy Jabłoń
- pozostające bez zatrudnienia
- rolnicy i domownicy rolników w rozumieniu Ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- posiadające co najmniej wykształcenie zawodowe
- które z własnej inicjatywy były zainteresowane podniesieniem swojej zdolności do zatrudnienia, przygotowaniem do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych i podniesieniem własnej mobilności zawodowej i przestrzennej

Zakres projektu :
W ramach zajęć na spawacza metodą MAG-135 odbyło się :
- 33 godzin zajęć interpersonalnych
- 20 godzin zajęć teoretycznych na których uczestnicy poznali m.in. procesy spajania i pokrewne spajaniu, rysunek techniczny w spawalnictwie,
techniki i technologie spawania, przepisy, wytyczne, normy dotyczące spawalnictwa oraz przepisy BHP
-100 godzin zajęć praktycznych w zakresie wykonania spoin pachwinowych w złączach blach i rur
W ramach zajęć uczestnicy wyspawali bramę wjazdową o długości 7 m, będzie ona zamontowana przy wjeździe na teren Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Jabłoniu


Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wschodni Instytut Rozwoju z siedzibą w Lublinie

"Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń"

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Wartość Projektu : 4 053 438 PLN

Kwota dofinansowania : 2 384 876 PLN

Cel : Poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Jabłoń poprzez rozbudowę i modernizację hydroforni oraz wodociągu, budowę nowych odcinków wodociągu w miejscowościach Jabłoń, Wantopol, Gęś i Łubno oraz 155 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy, co wpłynie na poprawę warunków życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę środowiska naturalnego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
1. Modernizacja hydroforni
2. Budowa zbiornika wyrównawczego
3. Modernizacja wodociągu przy ul. A. Zamoyskiego, Klonowej i ul. Lipowej
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jabłoń - Wantopol (długość wodociągu 2982 mb, dł. przyłączy 727 mb)
5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Jabłoń, Gęś, Łubno - Etap III (długość wodociągu 10 835 mb, dł. przyłączy 5133 mb)
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 155 szt.

Szansa na lepszy start

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość Projektu : 658 037 PLN

Kwota dofinansowania : 658 037 PLN

Cel : Wyrównanie szans edukacyjnych 356 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jabłoń poprzez wzbogacenie atrakcyjności, podniesienie oferty edukacyjnej zajęć oraz udzielanie wsparcia napotykającym na bariery o charakterze społecznym, geograficznym, ekonomicznym, które utrudniają dostęp
do usług edukacyjnych i kulturowych.

Zakres projektu :
W ciągu 1,5 roku trwania projektu w 5 szkołach podstawowych oraz Gimnazjum na terenie Gminy Jabłoń zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, języków obcych (angielki, rosyjski), nowoczesnych technologii informacyjnych i innowacyjnych form nauczania. W ramach projektu zatrudnieni zostaną również psycholog i doradca zawodowy, którzy poprowadzą zajęcia z młodzieżą gimnazjalną. We wszystkich szkołach odbędą się zajęcia specjalistyczne z psychologiem oraz zwiększające samodzielność życiową. W ramach projektu odbędą się wyjazdowe warsztaty edukacyjno-krajoznawcze, które w połączeniu z turystyką będą nawiązywały do realizowanego programu, posłużą one pogłębieniu wiedzy z przedmiotów kluczowych oraz poszerzą wiedzę o kulturze regionu.

Promocja Kultury i Turystyki na terenie obszaru turystycznego "Dolina Zielawy"

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 7.2 Promocja Kultury i Turystyki

Wartość Projektu : 289 533,20 PLN

Kwota dofinansowania : 202 673,24 PLN

Cel : Promowanie kultury i turystyki na terenie obszaru „Dolina Zielawy” tj. w Gminach Jabłoń, Podedwórze. Sosnówka, Rossosz i Wisznice.


Zakres projektu :
- utworzenie portalu internetowego do celów promocyjnych "DOLINY ZIEALWY".
- system wizualizacji i identyfikacji obszaru,
 w tym: oznakowanie dróg i parkingów, tablice informacyjne, znaki kierunkowe, zakup bilbordów stałych - 5 szt., bilbordy czasowe - 5 szt. witacze - 10 szt. (5 gmin x 2 szt.)
- utworzenie i prowadzenie punktów informacji turystycznej - 5 szt.
- przygotowanie produktów regionalnych, w tym: zakup zadaszonej sceny zakup nagłośnienia zakup oświetlenia zakup namiotów wystawowych
(1 szt. namiotu halowego o wym. 15 m. x 25 m. oraz 5 szt. namiotów wystawowych o wym. 4 m. x 6 m.) zakup monitoringu zakup TOI TOI (8 szt. x 2 700 zł) zakup gablot (5 szt. x 2 000 zł) Organizacja Pikników Zielarskich (5 pikników x 2 lata) organizacja Festiwalu Ziół (1 festiwal x 2 lata) organizacja warsztatów
o tematyce zielarskiej (5 warsztatów x 2 lata)

Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu udostępnienia edukacji przedszkolnej

Wartość Projektu : 750 703 PLN

Kwota dofinansowania : 655 903 PLN

Cel : upowszechnienia oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin Jabłoń, Drelów, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, poprzezm.in. przygotowanie 380 dzieci w wieku 3-5 lat do podjęcia nauki w szkole oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku 3 - 5 lat o zajęcia z zakresu rytmiki, języka angielskiego, opiekę psychologa i pedagoga.

Zakres projektu :
W ciągu 3 lat trwania projektu na terenie Gminy Jabłoń, utworzonych zostanie 4 grupy przedszkolne (w Gęsi, Jabłoniu, Kolanie i Paszenkach).
Na początku realizacji projektu zaplanowano szkolenie kadry pedagogicznej przygotowujące do realizacji innowacyjnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz współpracy z rodzicami, adaptację pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu, w tym zakup mebli i wyposażenia. Dzieci objęte projektem zyskają możliwość uczestnictwa w zajęciach z rytmiki i języka angielskiego, opiekę psychologa i pedagoga oraz wezmą udział w wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych. Dodatkowo opieką zostaną objęci rodzice, którzy wezmą udział w 4-godzinnym warsztacie podnoszącym umiejętności wychowawcze.
Gmina Jabłoń jest odpowiedzialna za realizację zadań merytorycznych na swoim terenie.

Czysta Energia w Dolinie Zielawy - montaż instalacji solarnych

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 6.2 Energia Przyjazna Środowisku

Wartość Projektu : 2 559 329 PLN

Kwota dofinansowania : 2 175 430 PLN

Cel : Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach prywatnych.

Zakres projektu:
- montaż 10 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej
- montaż 218 instalacji solarnych na budynkach prywatnych

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy