Budowa dróg w miejscowości Jabłoń (osiedle Chmielnik)

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 5.2 Transport lokalny – drogi gminne

Wartość Projektu : 2 500 000 PLN

Kwota dofinansowania : 1 250 000 PLN

Cel : Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów Gminy Jabłoń, wzrost konkurencyjności gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez usprawnienie komunikacji lokalnej w gminie Jabłoń.

Zakres projektu :
„Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą w miejscowości Jabłoń ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Szkolna wraz z chodnikami, kanalizacją burzową oświetleniem ulicznym i parkingami.
- droga gminna Nr 104012 L – ul. Szkolna – dł. drogi 392 m, szerokość jezdni 5 m
- droga gminna Nr 104013 L - ul. Krótka - dł. drogi 190,42 m
szerokość jezdni 3,05 m
- droga gminna Nr 104014 L – ul. Pogodna – dł. drogi 355,41 m, szerokość jezdni 5,5 m
- droga gminna Nr 104015 L – ul. Słoneczna – dł. drogi 336,16 m, szerokość jezdni 5,5 m

"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"


Oś priorytetowa VI : Środowisko i czysta energia,
Działanie 6.1 : Ochrona i kształtowanie środowiska,
Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

Liderem projektu jest Gmina Jabłoń, kwota dofinansowania wynosi 2 971 642,50 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Realizacja zadania polegać będzie na zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu pięciu gmin w powiatach bialskim i parczewskim, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych na tym terenie. Projekt obejmuje zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń chemicznych oraz 2 lekkich samochodów gaśniczych.

 

Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup zestawów komputerowych, podłączenie sieci Internet oraz budowę stron internetowych dla 5 jednostek objętych projektem. Zakupiony sprzęt pozwoli na szybszą, tańszą i skuteczniejszą komunikację między jednostkami za pomocą nowoczesnych kanałów elektronicznych (e-mail, telefonia internetowa), natomiast zbudowane strony internetowe będą służyły przekazywaniu aktualnych informacji o występujących zagrożeniach (w tym monitoringowi występujących zagrożeń), a także prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie ratownictwa, najbardziej właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz prewencji pożarów, wypadków, czy katastrof ekologicznych.


Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do zarządzania jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej tj :


- średnie samochody ratowniczo-gaśnicze - OSP Gęś (gmina Jabłoń), OSP Rossosz (gmina Rossosz), OSP Sosnówka (gmina Sosnówka), OSP Wisznice (gmina Wisznice).
- lekkie samochody gaśnicze - OSP Podedwórze (gmina Podedwórze), OSP Wisznice (gmina Wisznice).

Urząd Gminy Jabłoń

Budowa dróg w miejscowościach Gęś i Jabłoń

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 5.2 Transport lokalny – drogi gminne

Wartość Projektu : 917 000 PLN

Kwota dofinansowania : 779 000 PLN

Cel : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów Gminy Jabłoń, wzrost konkurencyjności gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez usprawnienie komunikacji lokalnej w gminie Jabłoń.

Zakres projektu :

Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
Budowę drogi gminnej Nr 103765 L w Gęsi o długości 830 m, oraz drogi gminnej Nr 103764 L w Jabłoniu o długości 656 m

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy