Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2022 roku

ROK 2022

RAZEM: 9 130 167,14 zł

 
LP.  Przedmiot dofinansowania  Źródło dofinansowania Kwota dofinansowania 
1. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II 2 997 630,00 zł
2. Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III PGR 1 998 710,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III PGR 199 920,00 zł
4. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 100 300,00 zł
5. Dostępny samorząd - Gmina Jabłoń Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 100 000,00 zł
6. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 300 000,00 zł
7. Cyfrowa Gmina Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 114 840,00 zł
8. Renowacja kwatery poległych żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11 200,00 zł

9.

 Pod biało-czerwoną  Wojewoda Lubelski 7 020,00 zł

10.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021  2 000 000,00 zł

11.

 Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu  Priorytet 2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1.”Infrastruktura bibliotek 2021-2025” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  1 032 510,00 zł

12.

 Wakacyjna AktywAKCJA „Lato z biblioteką”  Polski Fundusz Rozwoju 5 000,00 zł
13.  Ballady i romanse 2022 „Poezyje Mickiewicza – to lubię”  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 000,00 zł
14.  Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  12 000,00 zł 
15.  Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 000,00 zł
16. Dotacja Podręczniki  Wojewoda Lubelski 24 054,12 zł
17.  Stypendia socjalne dla uczniów  Wojewoda Lubelski 48 000,00 zł
18.  Pomoc państwa w zakresie dożywiania  Wojewoda Lubelski 43.000,00 zł
19.  Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego  Wojewoda Lubelski 119 983,02 zł

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2009 roku

ROK 2009

Razem : 7 382 168,40 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy (Droga w Gęsi i Jabłoniu) 1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

779 000 zł

2.

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Szkolenia - "Kurs na spawacza", "Rozwidlenie - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

96 869,84 zł

3.

"Odnowa i rozwój wsi" - pn. Kształtowanie obrazu przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Jabłoń poprzez budowę i odnowę chodników i placów parkingowych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

500 000 zł

4.

"Odnowa i rozwój wsi" - pn. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Kolano - Kolonia poprzez budowę chodników i placów parkingowych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

256 352 zł

5.

Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej - pn. "Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń" - budowa wodociągu : Gęś, Łubno, Jabłoń oraz modernizacja ujęcia wody w Jabłoniu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

902 205 zł

6.

Podstawowe usługi gospodarki i luności wiejskiej - pn. "Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabloń" - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłoń 2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 482 671 zł

7.

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - pn. "Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny" 3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

655 903 zł

8.

Ochrona i kształtowanie środowiska
kategorii III - bezpieczeństwo ekologiczne - pn. "Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu dla jednostek OSP" 
4

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

513 111 zł

9.

"Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy" - koszt inwestycji 1 447 666zł wnioskowana pomoc - wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wniosek partnerski 5 gmin,
realizacja 2010-2012 
5

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

202 637,24 zł

10.

Lokalny układ transportowy : drogi gminne - pn. "Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy - etap II" (chmielnik) 6

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

1 250 000 zł

11.

Zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy, przeznaczone na remonty szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej

40 000 zł

12.

"Sport Wszystkich Dzieci" - Animator -
Moje boisko - Orlik 2012

Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 000 zł

13.

Budowa drogi gminnej we wsi Kolano

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

70 000 zł

14.

Pomoc państwa w zakresie dożywania

Urząd Marszałkowski w Lublinie

72 800 zł

15.

Dotacja na zakup sadzonek i krzewów wieloletnich
do nasadzeń na terenie gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w Lublinie

3 000 zł

16.

Zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej

23 985 zł

17.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

127 410 zł

18.

Dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju
i upowszechniania aktywnej integracji

Europejski Fundusz Społeczny

22 335,32 zł

19.

Budowa drogi gminnej we wsi Dawidy

PTK Centertel

35 000 zł

20.

Przebudowa drogi nr 1604L
(od drogi 1095L - Jabłoń - Rudno)
od km 16+881 do km 17+790 i remont mostu w Paszenkach w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008 - 2011 
7

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

164 416 zł

21.

Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1099L w km 5+338 w miejscowości Jabłoń 7

Rezerwa celowa Ministra Infrastruktury,
Departament dróg i autostrad

178 473 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania po rozstrzygniętym przetargu przypadająca na Gminę Jabłoń
2. Koszt inwestycji wynika z kosztorysu inwestorskiego (przed przetargiem)
3. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Wisznice, Drelów, Rossosz, Sosnówka, wartość dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń
(dofinansowanie 100%)
4. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Podedwórze, Sosnowica, Parczew, Siemień, Milanów, wartość dofinansowania przypada na Gminę Jabłoń
5. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń
6. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń
7. Inwestycja prowadzona wspólnie z powiatem parczewskim, wartość dofinansowania przypadająca do wkładu Gminy Jabłoń

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2021 roku

ROK 2021

RAZEM: 15 683 134,75 zł

 
LP.  Przedmiot dofinansowania  Źródło dofinansowania Kwota dofinansowania 
1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 918 536,00 zł 
2. Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765 L i 103788 L w miejscowości Gęś Wojewoda Lubelski (Fundusz Dróg Samorządowych)  456 672,00 zł
3. Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 182 000,00 zł 
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 94 486,20 zł
5.

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń 

Program POLSKI ŁAD  2 783 500,00 zł
6. Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń  Program POLSKI ŁAD 3 598 200,00 zł
7. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń  Program POLSKI ŁAD 3 983 074,50 zł
8. Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2021

50 000,00 zł

9.

Laboratoria przyszłości Wojewoda Lubelski – Fundusz przeciwdziałania COVID-19   30 000,00 zł

10.

Jestem autentycznym Jabłońcem Fundacja Orlen  10 000,00 zł

11.

Gmina Jabłoń dla seniorów – Etap II [1] Samorząd Województwa Lubelskiego   843 639,00 zł

12.

 Rosnąca Odporność  Fundusz przeciwdziałania COVID-19  1 000 000,00 zł
13. Uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.  Ministerstwo Finansów 1 224 626,00 zł
14. Uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę  Ministerstwo Finansów  300 000,00 zł
15. Promocja potencjału gospodarczego oraz walorów turystycznych województwa lubelskiego podczas XVIII Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego im. Augusta Zamoyskiego, który odbył się w dniach 16-21.08.2021 przy ZSCKR w Jabłoniu  Zarząd Województwa Lubelskiego  8 000,00 zł
16. Dotacja Podręczniki   Wojewoda Lubelski   36 168,21 zł
17. Stypendia socjalne dla uczniów  Wojewoda Lubelski   21 903,05 zł
18. Pomoc państwa w zakresie dożywiania  Wojewoda Lubelski   28 077,22 zł
19.  Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego  Wojewoda Lubelski  114 252,57 zł

 

[1] Gmina Jabłoń jako partner Projektu. (dofinansowanie dla partnera)

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2010 roku

ROK 2010

Razem : 5 294 232 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych" - pn. "Szansa na lepszy start"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

658 037 zł

2.

"Sport Wszystkich Dzieci" -
Animator - Moje boisko - Orlik 2012

Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 000 zł

3.

"Czysta energia w Dolinie Zielawy".
Montaż instalacji solarnych
 2

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

2 175 430 zł

4.

„Budowy drogi gminnej nr 103776L Jabłoń – Kolonia Jabłoń – do drogi Wojewódzkiej nr 815 na odcinku od km 0 + 000
do km 0 + 750 w miejscowości Jabłoń” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

288 374 zł

5.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

85 570 zł

6.

Budowa drogi gminnej we wsi Dawidy

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

50 000 zł

7.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

64 600 zł

8.

Zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej

6 000 zł

9.

Bezpieczeństwo publiczne

Wojewoda Lubelski

14 710 zł

10.

Wypoczynek pod Jabłonią

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 933 zł

11.

I etap przebudowy budynku na świetlice w miejscowości Kalinka

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

44 880 zł

12.

,,Remont drogi powiatowej Nr KDB 1606L w miejscowości Jabłoń na odcinku od 0 + 00 do km 2 + 400" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

750 000 zł

13.

Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej "Dni Jabłonia"
w Gminie Jabłoń promującej obszar LSR "Jagiellońska Przystań"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 610 zł

14.

Spotkanie z Augustem Zamoyskim

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 131 zł

15.

Przebudowa budynku remizy na Świetlicę wiejską
w miejscowości Dawidy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

319 798 zł

16.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

180 202 zł

17.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszenki poprzez budowę chodników i placów parkingowych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

500 000 zł

18.

Przebudowa zlewni mleka na galerię sztuki ludowej
w miejscowości Kolano- Kolonia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

93 375 zł

19

Wiejski Dom Kultury w Paszenkach - centrum kultury,
tradycji i obrzedów ludowych"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 582 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Koszt inwestycji wynikający ze studium wykonalności.
2. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2020 roku

ROK 2020

Razem : 4 047 422,90 zł

 

LP.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

GMINA JABŁOŃ DLA MALUSZKÓW – utworzenie dwóch oddziałów żłobkowych

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 520 786,88 zł

2.

Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gmin Sosnówka i Jabłoń 1

Samorząd Województwa Lubelskiego

402 725,33 zł

3.

OZE w gminie Jabłoń I

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 400 330,70 zł

4.

„Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784L od km 0+000 do km 0+633
w miejscowości Jabłoń"

Wojewoda Lubelski (Fundusz Dróg Samorządowych)

177 563,00 zł

5.

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786L od km 0+000 do km 0+185
w miejscowości Paszenki

Wojewoda Lubelski (Fundusz Dróg Samorządowych)

73 532,00 zł

6.

Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

44 200,00 zł

7.

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 56 600,00 zł

8.

Posiłek w szkole i w domu-remont stołówki szkolnej wraz z doposażeniem kuchni
w Szkole Podstawowej im. SGO Polesie
w Jabłoniu.

 Samorząd Województwa Lubelskiego

 52 760,00 zł

9.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020. Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu.

 Instytut Książki

25 838,46 zł

10.

Moje miejsce-aktywne miejsce
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury
w Jabłoniu

Fundacja „Orlen- Dar Serca”

5 000,00 zł

11.

Zakup strojów ludowych dla Zespołu „Jabłoneczka”.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej

Narodowe Centrum Kultury

11 000,00 zł

12.

"Zatrzymaj się w Jabłoniu" - organizacja spotkań majowych. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej

Fundacja
„Orlen-Dar Serca”

7 500,00 zł

13.

Zakup sprzętu i akcesoriów kuchennych dla KGW w Paszenkach. Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Paszenkach

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

5 000,00 zł

14.

Dotacja Podręczniki

Wojewoda Lubelski

29 092,01 zł

15.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

35 088,69 zł

16.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

41 000,00 zł

17.

Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

106 646,29 zł

18.

Dotacja na remont stołówki

Wojewoda Lubelski

52 760,00 zł

 

Objaśnienia :
1 - Gmina Jabłoń jako partner Projektu. (dofinansowanie dla partnera)

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2011 roku

ROK 2011

Razem : 4 000 112,58 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "W kręgu Augusta Zamoyskiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 920 zł

2.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Oznakowanie turystyczne Gminy Jabłoń"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 433,50 zł

3.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Gęś

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Samorząd Województwa

833 000 zł

4.

413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", pn. "Wyposażenie
z dociepleniem budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Kalince"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

44 888 zł

5.

Budowa drogi gminnej nr 103770L Jabłoń - Kolano
w miejscowości Wantopol od 0+016,5 do km 0+366,5

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

40 000 zł

6.

321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- pn."Usprawnienie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników
do segregacji odpadów"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

176 250 zł

7.

321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 106 113 zł

8.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Cztery pory roku Gminy Jabłoń"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 920 zł

9.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Moja mała ojczyzna"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 240 zł

10.

Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr KDG 103758L - 410 mb, KDG 103767L - 600 mb w miejscowości Dawidy
w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Powiat Parczewski

147 000 zł


15 000 zł

11.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych" - pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

150 000 zł

12.

"Dolina Zielawy" ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

87 989,08 zł

13.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

41 000 zł

14.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

120 054 zł

15.

"Sport Wszystkich Dzieci" -
"Animator-Moje boisko - Orlik 2012"

Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 000 zł

16.

Zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy,
przeznaczone na remonty szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej

50 000 zł

17.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

11 890 zł

18.

projekt pt.
"Aktywność pobudza umysł"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

49 854 zł

19.

projekt pt. "Z rzeźbą za pan brat"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

39 406 zł

20.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Jabłoń na działce 2152

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 999 zł

21.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. August Zamoyski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4690 zł

22.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. Jabłońskie smaki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6466 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2007 roku

ROK 2007

Razem : 498 850,77 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Dofinansowanie realizacji projektu w zakresie wyrównywania szans wdukacyjnych młodzieży szkolnej "Poznaj Jabłoń po owocach"

Europejski Fundusz Społeczny

41 709,40 zł

2.

Modernizacja drogi gminnej we wsi Wantopol

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

60 000 zł

3.

Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

100 000 zł

4.

Dotacja na pielęgnację drzew przy ul. Tokarskiej w Jabłoniu

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2 000 zł

5.

Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy

Zintegrowany Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

94 185,37 zł

6.

Dotacja na edukację ekologiczną młodzieży szkolnej

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2 500 zł

7.

Budowa pomnika w Jabłoniu upamiętniającego zwycięską bitwę pod Jabłoniem stoczoną przez żołniezy polskich z najeźdźcą sowieckim

Rada Ochrony Pomników Walk
i Męczeństwa

25 000 zł

8.

Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

Wojewoda Lubelski

29 670 zł

9.

Zakup lektur do bibliotek szkolnych

Minister Kultury

1 748 zł

10.

Wyprawki szkolne (podręczniki)

Wojewoda Lubelski

1 987 zł

11.

Dofinansowanie dożywiania

Wojewoda Lubelski

23 800 zł

12.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

101 311 zł

13.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

7 440 zł

14.

Zakup strojów (mundurki szkolne)

Wojewoda Lubelski

7 500 zł

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2012 roku

ROK 2012

Razem : 1 064 407,62 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", projekt
pt. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęś

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

54 032 zł

2.

"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

594 328 zł

3.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Aktywne kobiety w świetlicy wiejskiej
w miejscowości Gęś"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 563 zł

4.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Doposażenie wiejskiego domu kultury w Paszenkach"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 284 zł

5.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Doposażenie Galerii Sztuki Ludowej"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 000 zł

6.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Zakup strojów ludowych krzczonowskich dla zespołu Kalina z Jabłonia"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 020 zł

7.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jabłoniu"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

25 000 zł

8.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Renowacja pomnika płk. Piotra Strzyżewskiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 188, 12 zł

9.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Plac zabaw Jabłoń dzieciom"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 456, 50 zł

10.

Budowa dróg gminnych nr 103767 i 103758 w miejscowości Dawidy

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015

101 566 zł

11.

Budowa stabilizacji na drodze gminnej nr 103751 w miejscowości Kolano

Dotacja Samorządu
Województwa Lubelskiego

60 000 zł

12.

Budowa stabilizacji na drodze gminnej nr 103765 w miejscowości Gęś

Dotacja Samorządu
Województwa Lubelskiego

20 000 zł

13.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

65 154 zł

14.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

44 574 zł

15.

"Animator - Moje boisko - Orlik 2012"

Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 000 zł

16.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

14 242 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2008 roku

ROK 2008

Razem : 1 084 313,88 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Jabłoniu w ramach rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Wojewoda Lubelski,
Samorząd Województwa

666 000 zł

2.

Modernizacja drogi gminnej we wsi Łubno

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

70 000 zł

3.

Zakup używanego samochodu bojowego dla OSP Jabłoń

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

25 000 zł

4.

Środki dla Gimnazjum w Jabłoniu na dofinansowanie realizacji projektu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkolnej

Europejski Fundusz Społeczny

8 337,60 zł

5.

Środki na GOPS w Jabłoniu na dofinansowanie projektu
w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji

Europejski Fundusz Społeczny

17 307,18 zł

6.

Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Jabłoń

PZU

2 000 zł

7.

Zakup sadzonek, drzew i krzewów wieloletnich do nasadzzeń na terenie gminy

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

5 000 zł

8.

Organizacja imprez kulturalnych

Wpłaty sponsorów

4 500 zł

9.

Dotacja na promocję czytelnictwa

Minister Kultury

2 539 zł

10.

Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach
szkół podstawowych

Wojewoda Lubelski

32 900 zł

11.

Dofinansowanie dożywiania uczniów

Wojewoda Lubelski

58 345 zł

12.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

131 243 zł

13.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

4 130 zł

14.

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkolnej

Wojewoda Lubelski

47 092,10 zł

15.

Środki pozyskane na realizację projektu
"Klub Przedszkolaka" 
1

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

9 920 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Projekt jest realizowany przy współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw Gminy Jabłoń

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2013 roku

ROK 2013

Razem : 7 238 057,42 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Historia w rzeźbach ukryta"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 506,78 zł

2.

313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi", projekt pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno - wypoczynkowego oraz zagospodarowanie terenu" w miejscowości Kolano- Kolonia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

190 209,00 zł

3.

Przebudowa budynku oświatowego na Gminną Bibliotekę Publiczną
w Jabłoniu na działce 2122/3

Program Wieloletni Kultura +. Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1 481 570,00 zł

4.

"Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

1 123 937,15 zł

5.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW
w Dolinie Zielawy 
2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

972 825,20 zł

6.

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłoń"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

330 676,69 zł

7.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Tomik Poezji"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 967,36

8.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" 3

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w waszą przyszłość"

991 886,00 zł

9.

Budowa drogi gminnej Nr 103771L w Koloni Kolano

Dotacja Samorządu Województwa Lubelskiego

40 000,00 zł

10.

Budowa drogi gminnej Nr103763L w Jabłoniu (ul. Świerkowa)

Dotacja Samorządu Województwa Lubelskiego

40 000,00 zł

11.

Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy"
oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

1 888 232,00 zł

12.

Stypendia Socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

51 246,09 zł

13.

Wyprawka Szkolna

Wojewoda Lubelski

14 318,81 zł

14.

Dotacja - Wychowanie Przedszkolne

Wojewoda Lubelski

42 482,34 zł

15.

Animator "Moje Boisko ORLIK 2012"

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

9 000 zł

16.

Pomoc Państwa Zakresie Dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

34 200 zł

       
     

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 6 gmin (Jabłoń, Wisznice, Podedwórze, Sosnówka, Rossosz, Parczew). Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.
2. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy ". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.
3. Wniosek w partnerstwie 10 gmin północnej Lubelszczyzny. Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy