Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2009

Razem : 7 382 168,40 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy (Droga w Gęsi i Jabłoniu) 1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

779 000 zł

2.

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Szkolenia - "Kurs na spawacza", "Rozwidlenie - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

96 869,84 zł

3.

"Odnowa i rozwój wsi" - pn. Kształtowanie obrazu przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Jabłoń poprzez budowę i odnowę chodników i placów parkingowych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

500 000 zł

4.

"Odnowa i rozwój wsi" - pn. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Kolano - Kolonia poprzez budowę chodników i placów parkingowych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

256 352 zł

5.

Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej - pn. "Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń" - budowa wodociągu : Gęś, Łubno, Jabłoń oraz modernizacja ujęcia wody w Jabłoniu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

902 205 zł

6.

Podstawowe usługi gospodarki i luności wiejskiej - pn. "Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabloń" - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłoń 2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 482 671 zł

7.

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - pn. "Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny" 3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

655 903 zł

8.

Ochrona i kształtowanie środowiska
kategorii III - bezpieczeństwo ekologiczne - pn. "Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu dla jednostek OSP" 
4

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

513 111 zł

9.

"Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy" - koszt inwestycji 1 447 666zł wnioskowana pomoc - wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wniosek partnerski 5 gmin,
realizacja 2010-2012 
5

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

202 637,24 zł

10.

Lokalny układ transportowy : drogi gminne - pn. "Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy - etap II" (chmielnik) 6

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

1 250 000 zł

11.

Zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy, przeznaczone na remonty szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej

40 000 zł

12.

"Sport Wszystkich Dzieci" - Animator -
Moje boisko - Orlik 2012

Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 000 zł

13.

Budowa drogi gminnej we wsi Kolano

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

70 000 zł

14.

Pomoc państwa w zakresie dożywania

Urząd Marszałkowski w Lublinie

72 800 zł

15.

Dotacja na zakup sadzonek i krzewów wieloletnich
do nasadzeń na terenie gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w Lublinie

3 000 zł

16.

Zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej

23 985 zł

17.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

127 410 zł

18.

Dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju
i upowszechniania aktywnej integracji

Europejski Fundusz Społeczny

22 335,32 zł

19.

Budowa drogi gminnej we wsi Dawidy

PTK Centertel

35 000 zł

20.

Przebudowa drogi nr 1604L
(od drogi 1095L - Jabłoń - Rudno)
od km 16+881 do km 17+790 i remont mostu w Paszenkach w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008 - 2011 
7

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

164 416 zł

21.

Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1099L w km 5+338 w miejscowości Jabłoń 7

Rezerwa celowa Ministra Infrastruktury,
Departament dróg i autostrad

178 473 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania po rozstrzygniętym przetargu przypadająca na Gminę Jabłoń
2. Koszt inwestycji wynika z kosztorysu inwestorskiego (przed przetargiem)
3. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Wisznice, Drelów, Rossosz, Sosnówka, wartość dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń
(dofinansowanie 100%)
4. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Podedwórze, Sosnowica, Parczew, Siemień, Milanów, wartość dofinansowania przypada na Gminę Jabłoń
5. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń
6. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń
7. Inwestycja prowadzona wspólnie z powiatem parczewskim, wartość dofinansowania przypadająca do wkładu Gminy Jabłoń