Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2010

Razem : 5 294 232 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych" - pn. "Szansa na lepszy start"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

658 037 zł

2.

"Sport Wszystkich Dzieci" -
Animator - Moje boisko - Orlik 2012

Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 000 zł

3.

"Czysta energia w Dolinie Zielawy".
Montaż instalacji solarnych
 2

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego

2 175 430 zł

4.

„Budowy drogi gminnej nr 103776L Jabłoń – Kolonia Jabłoń – do drogi Wojewódzkiej nr 815 na odcinku od km 0 + 000
do km 0 + 750 w miejscowości Jabłoń” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

288 374 zł

5.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

85 570 zł

6.

Budowa drogi gminnej we wsi Dawidy

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

50 000 zł

7.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

64 600 zł

8.

Zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej

6 000 zł

9.

Bezpieczeństwo publiczne

Wojewoda Lubelski

14 710 zł

10.

Wypoczynek pod Jabłonią

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 933 zł

11.

I etap przebudowy budynku na świetlice w miejscowości Kalinka

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

44 880 zł

12.

,,Remont drogi powiatowej Nr KDB 1606L w miejscowości Jabłoń na odcinku od 0 + 00 do km 2 + 400" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

750 000 zł

13.

Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej "Dni Jabłonia"
w Gminie Jabłoń promującej obszar LSR "Jagiellońska Przystań"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 610 zł

14.

Spotkanie z Augustem Zamoyskim

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 131 zł

15.

Przebudowa budynku remizy na Świetlicę wiejską
w miejscowości Dawidy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

319 798 zł

16.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

180 202 zł

17.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszenki poprzez budowę chodników i placów parkingowych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

500 000 zł

18.

Przebudowa zlewni mleka na galerię sztuki ludowej
w miejscowości Kolano- Kolonia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

93 375 zł

19

Wiejski Dom Kultury w Paszenkach - centrum kultury,
tradycji i obrzedów ludowych"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 582 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Koszt inwestycji wynikający ze studium wykonalności.
2. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.