Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2016 roku

ROK 2016

Razem : 2 974 093 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jabłoń

Samorząd Województwa Lubelskiego

40 000 zł

2.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęś

Samorząd Województwa Lubelskiego

40 000 zł

3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń
i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 682 863 zł

4.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

104 120 zł

5.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

55 910 zł

6.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

51 200 zł

       
       

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2018 roku

ROK 2018

Razem : 1 657 620,35 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa 5-ciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jabłoń

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

309 392,00 zł

2.

Środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa otrzymane za pośrednictwem Województwa Lubelskiego na projekt grantowy "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłoń."

Samorząd Województwa Lubelskiego

20 932,00 zł

3.

Przygoda z folklorem, środki pozyskane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu

Narodowe Centrum Kultury

10 000,00 zł

4.

"Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białoruś i Ukrainy"1

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

883 909,45 zł

5.

Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Gęś

Samorząd Województwa Lubelskiego

120 000 zł

6.

Dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (termomodernizacja świetlicy w Jabłoniu, zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy w Dawidach)

Samorząd Województwa Lubelskiego

11 366 zł

7.

Zakup urządzeń na wyposażenie jednostek OSP

Ministerstwo Sprawiedliwości

45 490,50 zł

8.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

54 834 zł

9.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

50 000 zł

10.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

108 230 zł

11.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

Wojewoda Lubelski

35 466,40 zł

12.

Dotacja na książki (biblioteka)

Wojewoda Lubelski

8 000 zł

       

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 6 samorządów: Gminy Jabłoń, Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Milanów, Powiatu Parczewskiego po stronie polskiej oraz Gminy Zabrody - Ukraina i Gminy Znamienka - Białoruś. Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń - lidera projektu.

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2017 roku

ROK 2017

Razem : 5 071 764,80 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łubno

Samorząd Województwa Lubelskiego

70 000 zł

2.

Środki RPO WL przeznaczone na opracowanie dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023"

Samorząd Województwa Lubelskiego

36 000 zł

3.

Grant przyznany przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich realizującej
w Gminie Jabłoń projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

25 930 zł

4.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

54 492 zł

5.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

56 000 zł

6.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

94 998 zł

7.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
- (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

Wojewoda Lubelski

46 409,96 zł

8.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jabłoniu pn. "Akademia Kompetencji"

Samorząd Województwa Lubelskiego

134 537,88 zł

9.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu
"Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby
Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu"

Samorząd Województwa Lubelskiego

438 800 zł

10.

Środki z programu rządowego przeznaczone dla Szkoły Podstawowej
w Jabłoniu na realizację projektu "Aktywna Tablica"

Wojewoda Lubelski

14 000 zł

11.

Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Jabłoń

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

122 596 zł

12.

Środki RPO WL otrzymane na "Rozbudowę i przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Jabłoń"- ( projekt partnerski "Rozbudowa i modernizacja sytemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń", którego liderem jest Gmina Podedwórze)

Samorząd Województwa Lubelskiego

837 969, 82 zł

13.

Środki RPO WL otrzymane za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Bug na projekt partnerski "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug."

Samorząd Województwa Lubelskiego

337 917,50 zł

14.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Biblioteka Narodowa

2 712,00 zł

15.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu
"Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń"

Samorząd Województwa Lubelskiego

171 812,11 zł

16.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń"

Samorząd Województwa Lubelskiego

2 129 959,63 zł

17.

Środki RPO WL otrzymane za pośrednictwem Gminy Wisznice na projekt partnerski pt. "Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny".

Samorząd Województwa Lubelskiego

497 629, 90 zł

       

 

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2019 roku

ROK 2019

Razem : 7 262 827,76 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Jabłoń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50 000,00 zł

2.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 244 630,54 zł

3.

"Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Augusta Zamoyskiego 9B w Jabłoniu" 1

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 375 930,01 zł

4.

"Termomodernizacja Budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Lipowej 4 w miejscowości Jabłoń" 1

Samorząd Województwa Lubelskiego

951 263,08 zł

5.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki (kilometraż roboczy od km 19+124,30 do km 19+567) 2

Wojewoda Lubelski
(Fundusz Dróg Samorządowych)

240 721,00 zł

6.

Budowa drogi gminnej nr 103754L w miejscowości Gęś

Wojewoda Lubelski
(Fundusz Dróg Samorządowych)

179 740,62 zł

7.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L w miejscowości Gęś i Kolano-Kolonia, od skrzyżowania z drogą wojewódzką 815 w kierunku miejscowości Kalinka (kilometraż - od km 9+210,33 do km 12+111,09)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 162 036,00 zł

8.

GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW - Utworzenie Dziennego Domu Opieki w miejscowości Kolano-Kolania 3

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 115 212,08 zł

9.

Dotacja Podręczniki i materiały edukacyjne

Wojewoda Lubelski

23 967,58 zł

10.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

58 899,00 zł

11.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

52 000,00 zł

12.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

124 867,00 zł

13.

Projekt "AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

683 560,85 zł

 

 

     

Objaśnienia :
1 - Wniosek przygotowany przez Gminę Jabłoń
2 - Wniosek przygotowany do Powiatu Parczewskiego przez Gminę Jabłoń
3 - Gmina Jabłoń jako partner Projektu. (dofinansowanie dla partnera)

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy