Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY JABŁOŃ NA LATA 2017-2023 po aktualizacji z dn. 29 września 2017 r. - POBIERZ

 


 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY JABŁOŃ POBIERZ

 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jabłoń na lata 2017-2023 

Niniejszy dokument jest projektem poddanym konsultacjom społecznym. Konsultacje prowadzone będą w dniach 24 - 26.05.2017 r. w następujących formach:
a) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) zbierania uwag ustnych do protokołu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jabłoniu

Konsultacje społeczne prowadzone będą zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie i pisemnie), jak i czynnej.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - POBIERZ

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY JABŁOŃ POBIERZ
 Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami opracowania Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023, Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji działań/przedsięwzięć (projektów), które będą podejmowane w ramach tego Programu w najbliższych latach. Prosimy zatem wszystkie osoby i instytucje oddane sprawie poprawy jakości życia w naszej gminie o aktywne włączenie się w proces opracowywania Programu i opisanie swojego pomysłu, propozycji projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (zgodnie z zaproponowaną poniżej fiszką projektową), bazując na wskazanym obszarze rewitalizacji obejmującym poniższe sołectwa:
- Kalinka
- Jabłoń (część miejscowości, konkretne ulice)
Obecnie wszczęta procedura naboru projektów jest elementem dalszych konsultacji Programu Rewitalizacji, a także formalnego zebrania przedsięwzięć (projektów), które po weryfikacji zostaną umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023. Wpisanie zaproponowanego przedsięwzięcia (projektu) do Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023 umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Wójt Gminy Jabłoń
Dariusz Łobejko


Konsultacje Społeczne I- wybór obszaru zdegradowanego na terenie gminy Jabłoń.
W dniu 26 kwietnia 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu odbyły się konsultacje społeczne w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023. Podczas spotkania ekspert zewnętrzny - Pan Sławomir Kuśmicki zapoznał uczestników z procedurą opracowania w/w dokumentu, przybliżył podstawowe wiadomości z zakresu rewitalizacji a także przedstawił dane uzyskane z przeprowadzonej dotychczas diagnozy środowiska obrazującej skupisko negatywnych zjawisk społecznych, jak również gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych wskazując tym obszary zdegradowane na terenie naszej gminy. Omawiane dane pochodziły z przeprowadzonej ankiety, z Urzędu Pracy w Parczewie, Komendy Powiatowej w Parczewie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

         Informacja o następstwach przyjęcia nieruchomości rolnych do Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego na obszarze rewitalizacji może ustanowić Specjalną Strefę Rewitalizacji (SSR) która jest obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu m.in. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Co do wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. Od tego momentu, każdy sprzedający będzie zobowiązany poza standardowymi dokumentami dostarczyć również wydany przez Urząd Gminy dokument z którego będzie wynikało że działka lub lokal nie leżą w strefie, co do której została podjęta przez Radę Gminy uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zastrzegająca prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz że nie leżą w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Przestrzeganie przepisów o ustawowym pierwokupie gminy może wpłynąć na wydłużenie terminu sprzedaży.


Podstawa prawna: z art. 8 ust. 1 oraz art. 25 ust.1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. ( Dz. U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.) a także art. 109 ust.1 pkt. 4a i 4b. ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.).


O REWITALIZACJI

Rewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowana na obszarze zdegradowanym, i wykorzystująca jego czasem niedostrzeżony potencjał.

Aby mówić o obszarze zdegradowanym należy rozpocząć od szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całej gminy. W pierwszej kolejności ustalany jest obszar, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne (w szczególności ubóstwo, przestępczość, bezrobocie, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy na wskazanym wyżej obszarze występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Jeżeli zdiagnozowane zostanie choć jedno z nich - mamy do czynienia z obszarem zdegradowanym. Obszar taki, lub jego część, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się prowadzić rewitalizację, nazywamy obszarem rewitalizacji.

Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
" uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy,
" pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów (diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno- funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe),
" ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych,
" właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru,
" zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
" koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji,
" realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.
Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
" gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
" środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
" przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
" technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.

Obszar zdegradowany -
 obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, , z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe, powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.


INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie dotacji założony w odpowiedzi na konkurs dotacji (III edycja) na wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji został oceniony pozytywnie oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 36.000,00 zł.

Celem rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023" zakładać będzie wyprowadzenie ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych-miejscowości Kalinka, poprzez zastosowanie działań integrujących sferę społeczną, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną przy wykorzystaniu partycypacji społeczeństwa.

Wkrótce zostanie podany harmonogram prac związany z przygotowaniem "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023".

Wartość całkowita: 40.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 36.000,00