Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończyliśmy realizacje projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń”. Projektem objęte były wszystkie placówki szkolne oraz budynek Urzędu Gminy w Jabłoniu.

Łączny koszt inwestycji: 4 429 630,10 zł
Koszty kwalifikowane: 2 505 834,86 zł
Dofinansowanie: 2 129 959,63 zł

Urząd Gminy w Jabłoniu:
Zakres prac obejmował:
1. Wymianę opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na oprawy LED.
2. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- wymianę stolarki okiennej na nowe okna PCV o wsp. nie większym niż 0,9 W/m2 K wraz z automatycznymi nawiewnikami okiennymi,
- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową na profilach ciepłych o współczynniku nie większym niż 1,3 W/m2 K.
4. Wykonanie izolacji termicznej budynku w tym:
- Docieplenie ścian zewnętrznych części budynku 3-kondygnacyjnego w bezspoinowym systemie dociepleń styropianem frezowanym Fasada oraz ścian piwnicznych styrodurem oraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego malowanego farbą silikatową,
- Docieplenie ścian części budynku 1 kondygnacyjnego w technologii od wewnątrz mineralnymi płytami wraz z wykonaniem warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego a następnie wykonaniu gładzi gipsowych i pomalowaniu trzykrotnym wykonanego ocieplenia farbą silikatową o wysokiej paroprzepuszczalności. Ściany zewnętrzne budynku podlegały remontowi polegającemu na wykonaniu przecierki tynków zewnętrznych i wykonaniu nowych tynków cem-wap oraz pomalowaniu ich farbą silikatową,
- Docieplenie stropodachu budynku 3-kondygnacyjnego,
- Docieplenie stropu w części budynku 1 kondygnacyjnego wełną mineralną w płytach gr. 20cm,
- Wymianę pokrycia dachowego z blachy falistej na pokrycie z blachy stalowej powlekanej w rąbek stojący w gotowych panelach wraz z całym system odwodnienia dachu na części budynku 1 kondygnacyjnego,
- Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku 3-kondygnacyjnym z papy termozgrzewalnej na starym pokryciu z papy asfaltowej wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich oraz wraz z wymianą systemu odprowadzania wody opadowej,
- Oczyszczenie i udrożnienie kanałów kominowych,
- Wykonanie opaski wokół budynku,
- Wykonanie izolacji fundamentów,
- Demontaż i montaż instalacji odgromowej.

Szkoła Podstawowa w Gęsi:
Zakres prac obejmował:
1. Wymianę opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na oprawy LED.
2. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w tym wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem c.o .
3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:
- wymiana stolarki okiennej na nowe okna PCV o wsp. nie większym niż 0,9 W/m2 K wraz z automatycznymi nawiewnikami okiennymi,
- wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową na profilach ciepłych o współczynniku nie większym niż 1,3 W/m2 K.
4. Wykonanie izolacji termicznej budynku:
- wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej granulowanej o całkowitej grubości 24cm po uleżeniu,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym frezowanym grubości 15,0 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego oraz żywicznego mozaikowego na cokole,
- wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku,
- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej.

Szkoła Podstawowa im. SGO Polesie w Jabłoniu
Zakres prac obejmował:
1. Wykonanie izolacji termicznej budynku, w szczególności:
- izolacji termicznej budynku,
- rozbiórki zniszczonych obróbek blacharskich ścian attykowych i ogniomurków,
- rozbiórki systemu odwodnienia połaci dachowej,
- wykonaniu przemurowania poszczególnych kominów wraz z zamontowaniem bocznych kratek wentylacyjnych stalowych powlekanych oraz oczyszczenie i udrożnienie kanałów,
- wykonaniu nowych obróbek blacharskich,
- wykonaniu montażu nowego systemu odwodnienia połaci dachowych z blachy stalowej powlekanej,
- izolacji stropodachu pełnego budynku Szkoły Podstawowej styropapą o gr. 17cm,
- montażu instalacji odgromowej na dachu oraz nowej na ścianach,
- przygotowanie podłoża pod ocieplenie,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły styropianem samogasnącym o grubości 15,0 cm wraz z robotami towarzyszącymi,
- docieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych tj. północnej i wschodniej budynku Gimnazjum i łącznika styropianem samogasnącym frezowanym o grubości 10,0 cm wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak uzupełnienie podbitki okapu z paneli PCV typu „siding”,
2. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania:
- demontaż istniejącego ogrzewania,
- wymiana istniejących dwóch kotłów węglowych o mocy 150 kW na dwa kotły na pellet o mocy 75 kW.
3. Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
4. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:
- wymianę istniejącej stolarki okiennej na nowe okna PCV o wsp. nie większym niż 0,9 W/m2 K wraz z automatycznymi nawiewnikami okiennymi,
- wymianę istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową na profilach ciepłych o współczynniku nie większym niż 1,3 W/m2 K.

Szkoła Podstawowa w Kolanie
Zakres prac obejmował:
1. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
2. Wykonanie izolacji termicznej budynku w tym:
- roboty rozbiórkowe: rozbiórka (przemurowanie) zniszczonych kominów, rozbiórka zniszczonych obróbek blacharskich ścian attykowych i ogniomurków oraz starego systemu odwodnienia połaci dachowej,
- zamurowanie miejsc po zdemontowanych oknach otynkowanie,
- wykonanie przemurowania poszczególnych kominów wraz z zamontowaniem bocznych kratek wentylacyjnych stalowych powlekanych oraz oczyszczenie i udrożnienie kanałów,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- wykonanie montażu zdemontowanego systemu odwodnienia połaci dachowej oraz montaż nowego przy stropodachu pełnym krytym styropapą,
- montażu instalacji odgromowej na dachu oraz nowej na ścianach, wykonanie nowej izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej granulowanej o całkowitej grubości 24cm po uleżeniu,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym o grubości 15,0 cm i polistyrenem gr. 8 i 12cm.
3. Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
4. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:
- wymianę stolarki okiennej na nowe okna PCV o wsp. nie większym niż 0,9 W/m2 K wraz z automatycznymi nawiewnikami okiennymi,
- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową na profilach ciepłych o współczynniku nie większym niż 1,3 W/m2 K.


Szkoła Podstawowa w Paszenkach
Zakres prac obejmował:
1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej PCV na nową PCV.
- wymianę stolarki okiennej na nowe okna PCV o wsp. nie większym niż 0,9 W/m2 K wraz z automatycznymi nawiewnikami okiennymi,
- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową na profilach ciepłych o współczynniku nie większym niż 1,3 W/m2 K.
2. Wykonanie izolacji termicznej budynku w tym:
- wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
- montaż instalacji odgromowej na ścianach z zastosowaniem puszek PCV na złączach kontrolnych
- wykonanie nowej izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej granulowanej,
- docieplenie ścian zewnętrznych.
3. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w tym dostawa i montaż pieca na Pelle o mocy 75 kW.

Szkoła Podstawowa w Dawidach
Zakres prac obejmował:
1.Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:
- wymianę stolarki okiennej na nowe okna PCV o wsp. nie większym niż 0,9 W/m2 K wraz z automatycznymi nawiewnikami okiennymi,
- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową na profilach ciepłych o współczynniku nie większym niż 1,3 W/m2 K.
2. Wykonanie docieplenia stropów.
3. Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
4. Wykonanie izolacji termicznej stropów nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej.
5. Demontaż istniejącego kotła węglowego i montaż kotła na biomasę o mocy do 150 kW.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.