Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 10 maja 2021r. podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawka a Wójtem Gminy Jabłoń Dariuszem Łobejko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Romana Wójciuka na realizację zadania pn. Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w msc. Gęś w ramach którego zostanie wykonanych łącznie 1,224 km.

Realizacja zadania odbywać się będzie w etapach:

I etap - Budowa odcinka drogi gminnej nr 103765L od km 0,451 do km 1+225, planowany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2021 r.

Planowany zakres prac:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni i pobocza
- oznakowanie pionowe

II etap - Budowa odcinka drogi gminnej nr 103788L od km 0+000 zlokalizowanego w osi drogi powiatowej do km 0+451, zgodnie z km. rob. i włączenie dr. gm. 103788L do dr. pow. nr 1600L, planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2022 r.

Planowany zakres prac:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy, nawierzchni i pobocza
- oznakowanie pionowe
- wykonanie przepustów pod skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1600L wraz z poboczem.

Koszt kwalifikowany całej inwestycji: 913.345,00 zł w tym:
456.672,00 zł kwoty dofinansowania z Funduszu
456.673,00 wkład własny Gminy


Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg