Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Inwestycja zakłada budowę i modernizację 4 dróg na terenie gminy Jabłoń o łącznej długości około 2,09 km.

Zadanie obejmie:

  • budowę drogi gminnej nr 103765L w m. Gęś na działce ew. o nr 1160, o długości około 830 mb. Na odcinku ok. 180 mb położona zostanie nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego, zaś na odcinku ok. 650 mb zostaną wykonane wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  • budowę drogi gminnej nr 104069L w m. Kolano na działce nr ew. 501, o długości ok. 330 mb na której istnieje stabilizacja. W ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie stabilizacji konstrukcji jezdni oraz wykonanie 2 warstw betonu asfaltowego.
  • remont drogi gminnej nr 104064L w m. Gęś na działce nr ew. 729/4, o długości ok. 150 m na której zostanie położona nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego.
  • przebudowę drogi powiatowej nr 1099L na działce ew. nr 757 w m. Jabłoń ok. 782 mb.

Wszystkie prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu z ulepszonymi poboczami gruntowymi. Obecnie w/w drogi gruntowe są w bardzo złym stanie technicznym. W związku z lokalizacją budynków użyteczności publicznej w pobliżu drogi nr 103765L planuje się wybudować w pasie drogi parking dla użytkowników tych obiektów.

Wszelkie pracę prowadzone na drodze nr 1099L będą odbywały się w ramach porozumienia Gmin z powiatem Parczewskim.

Planowany zakres prac:

  • poszerzenie jezdni do 6 m
  • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Przedmiotowa droga jest jedyną drogą utwardzoną umożliwiającą dojazd do miejscowości Kudry.

Stan techniczny dróg, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów i turystów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój regionu.

Planowana wartość inwestycji: 3 155 400,00 zł
Dofinansowanie: 2 997 630,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych