Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono prace budowlane przewidziane na ten rok w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń”.

Część 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 104016 L (ul. Lipowa) w m. Jabłoń na odcinku od km 0+000,00 zlokalizowanego na końcu wykonanego włączenia do drogi powiatowej nr 1905 L do km 0+121,07.
Zakres wykonanych prac:

  • prace przygotowawcze
  • wykonanie nawierzchni
  • inżynieria ruchu
  • budowa kanału technologicznego

Wartość inwestycji wynosiła : 67 665,60 zł brutto. Inwestycja wykonana ze środków własnych.

Części 2: Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś
I etap Budowa drogi gminnej nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01
Zakres wykonanych prac:

  • prace przygotowawcze
  • wykonanie nawierzchni
  • wykonanie poboczna
  • oznakowanie pionowe
  • budowa kanału technologicznego.

Wartość inwestycji: 396.179,90 zł brutto. Dofinansowania: 198.089,95 zł

Wykonanie II etapu inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 103788L od km 0+000,00 do 0+451,49 zaplanowano na maj 2022 r.

Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś
dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


URZĄD GMINY JABŁOŃ