Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 12 listopada 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą ARGON Klaudiusz Półtorak na wykonanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy żłobku w miejscowości Jabłoń”. Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części działki o nr 2122/3 pod budowę elementów małej architektury w miejscowości Jabłoń.


Całość podzielono na 2 części:
część 1 - Budowa placu zabaw w ramach projektu pn. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” - koszt inwestycji 74.366,96 zł brutto.
część 2 - Budowa placu zabaw w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na ternie Gminy Jabłoń” - koszt inwestycji 69.700,00 zł brutto.

W zakres całości prac wchodzą następujące roboty polegające na:
1. Budowie placu zabaw
2. Wykonaniu chodnika utwardzonego kostką betonową gr. 6cm na podbudowie przepuszczalnej, jako dojście do projektowanego placu zabaw
3. Wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na projektowanym placu zabaw
4. Dostawie i montażu ławki
5. Budowie ogrodzenia placu zabaw

 


Projekt pt. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.


 

Projekt pt. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Os priorytetowa 9 Rynek pracy.