Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Gmina Jabłoń w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pt. "Gmina Jabłoń dla Seniorów", Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców (w wieku powyżej 60 lat) Gminy Jabłoń w okresie do 31.12.2021r. poprzez:
- utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla 15 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- utworzenie Klubu Aktywnego Seniora- środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne;
- rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Miejsce docelowe realizacji projektu: Pałac Łubieńskich w Kolanie, który z miesiącem sierpień powrócił w zarząd Gminy Jabłoń.

Przewidywany okres realizacji projektu:
 01.07.2019 r. - 31.12.2021 r.

 

 

 


 

Urząd Gminy Jabłoń