Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja przedłużona do 7 lutego 2020 r. 

Gmina Jabłoń we współpracy z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM oraz Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE realizuje projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2021 r.

Działania Projektu ukierunkowane są na rozwój zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym z terenu gmin wiejskich powiatu parczewskiego w tym Gminy Jabłoń.

Rekrutacja skierowana jest do osób zamieszkujących Gminę Jabłoń w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych i  niesamodzielnych.

Rekrutacja trwa od 15.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Deklaracja uczestnictwa projekcie
  3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Gmina Jabłoń dla Seniorów” - POBIERZ