Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Miło nam poinformować, że w dniu 6 maja 2021 r. beneficjent projektu Dariusz Osiak Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE w partnerstwie z Gminą Jabłoń oraz Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Jabłoń dla Seniorów- Etap II” będącym kontynuacją obecnie realizowanego projektu „Gmin Jabłoń dla Seniorów”.

Projekt „Gmina Jabłoń dla Seniorów- Etap II” zakłada:

  1. Rozszerzenie oferty Dziennego Domu Pomocy w Kolanie dla 20 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych
  2. Rozszerzenie oferty Klubu Aktywnego Seniora- środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne
  3. Rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania w tym usługi specjalistyczne i opiekuńcze
  4. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego
  5. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania- Lokalne Centrum Teleopieki dla Seniorów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021-31.08.2023
Wartość projektu: 1 706 782,80 zł w tym dofinansowania: 1 450 765,38 zł

Projekt GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW- Etap II 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020


Urząd Gminy Jabłoń