Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś

Wykonawca zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa.

Okres realizacji zadania: 05.2021 r. - 07.2022 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 742.936,79 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 371.468,00 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 371.468,00 zł

I etap Budowa drogi gminnej nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01
Zakres prac:
- prace przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie poboczna
- oznakowanie pionowe
- budowa kanału technologicznego
Planowany termin odbioru inwestycji: lipiec 2021

II etap Budowa drogi gminnej nr 103788L od km 0+000,00 do 0+451,49

Zakres prac:
- prace przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie poboczna
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe
- budowa kanału technologicznego.
Planowany termin odbioru inwestycji: maj 2022

Budowa przedmiotowych odcinków dróg przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów.

Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg