Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W ramach I etapu zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” odebrano od wykonawcy prace inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej o dł. ok 483 mb i kanalizacyjnej o dł. ok. 456 mb w msc. Jabłoń. Przeprowadzono remont przepompowni ścieków sieciowych 5 kpl. w msc Dawidy oraz przepompowni ścieków głównej na terenie oczyszczalni w Jabłoniu.

Doposażono oczyszczalnie ścieków w wyciągarkę elektryczną na konstrukcji umożliwiającej zmianę lokalizacji urządzenia oraz detektor gazu. W ramach powyższego zadania, wykonano we wcześniejszych miesiącach montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy wyjściowej min. 21,50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w msc. Kalinka, a także montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy wyjściowej min. 30,10 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w msc Jabłoń. Obie instalacje zostały zamontowane na potrzeby istniejących nieruchomości funkcji przemysłowej. II etap w/w zadania obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w msc. Kalinka.

Wartość inwestycji: 1 124 327,98 zł brutto w tym dofinansowania t.j 619 030,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń.


Urząd Gminy Jabłoń

Inwestycja wykonana w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.