Dwie dobre informacje drogowe dla mieszkańców naszej gminy

W dniu 15 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miło nam poinformować mieszkańców gminy o uzyskaniu dofinansowaniu przez Gminę Jabłoń w ramach projektuPrzebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś”, który znalazł się na 19 pozycji z 14 punktami na 54 wnioski które uzyskały dofinansowanie. Dodatkowo informujemy, że Powiat Parczewski z zadaniem pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń – Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50” znalazł się na 30 pozycji z 13 punktami na 54 wnioski, które uzyskały wsparcie. Łącznie w ramach obu projektów na terenie gminy zostanie przebudowany ciąg dróg powiatowych nr 1605L i 1600L o łącznej długości około 5,8 km. W dniu 25 listopada przedstawiciele Gminy i Powiatu podpisali obie umowy o dofinasowanie z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Zakres zadań obejmuje odcinek dróg od włączenia w drogę powiatową 1095 L w Jabłoniu (obok dawnej zlewni mleka) do skrzyżowania przy Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej "BEKON PLUS" w Gęś. 

Planowany okres realizacji robót budowalnych to lata 2023-2024. Zadania będą realizowane w dwóch etapach.

Planowany koszt inwestycji obu zadań został oszacowany na kwotę 10 836 098,38 zł brutto, na który składają się koszty inwestycyjne oraz ogólne w tym m.in. dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy. Łączny koszt dofinasowania wynosi 6 212 663,00 zł., pozostała kwota została zabezpieczona po połowie w budżetach partnerów Gminy Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego.


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy