Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń we współpracy z Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM rozpoczyna realizację  projektu pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW - Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 75 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 31 sierpnia 2023 r.

Działania Projektu ukierunkowane są na rozwój zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym z terenu gmin wiejskich powiatu parczewskiego w tym Gminy Jabłoń.

Rekrutacja skierowana jest do osób zamieszkujących Gminę Jabłoń w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych i  niesamodzielnych.

Rekrutacja trwa do 28 marca 2022 r. lub do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

 

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń