Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

UWAGA!!!!!!

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

  • Umowy o powierzenie grantu
  • Regulaminu konkursu
  • Schematu grantowego
  • Oświadczenia

Uprawnionymi osobami są dzieci, uczęszczające do szkoły podstawowej lub średniej, które łącznie spełniają poniższe punkty:

a) zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej. [1]

c) nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

W ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, przyznawane jest wsparcie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Wnioski o granty mogą składać gminy popegeerowskie.

Na co można uzyskać wsparcie ?

- Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

- Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 
Oświadczenia do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy Jabłoń pok. nr 12. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jabłoń pok. nr 12 (Joanna Dzyr, tel. 83 356 00 06 w.34), w terminie do 27 października 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

[1] W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, wskazane jest  dołączyć go do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy