Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Jabłoń unieważnia nabór na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego 27 stycznia 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl. W wyniku weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych stwierdzono, iż żadna z kandydatur nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności brak kserokopii świadectwa pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy.