Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Miło nam poinformować Państwa, iż dn. 26 lutego 2021 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko przy kontrasygnacie Skarbnika Romana Wójciuka podpisał umowę o dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń”.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie funkcjonalności społeczno-gospodarczej Gminy Jabłoń poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków o mocy 21,5 kWp w m. Kalinka i o mocy 30,10 kWp w m. Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej o dł. 465 m oraz i wodociągowej o dł. 470 m w m. Jabłoń wraz z przyłączami.


Wartość inwestycji: 1.822.318,80 zł brutto
Wartość dofinansowanie: 918 536,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: II kw. 2023 r.

Projekt realizowany w ramach typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Urząd Gminy Jabłoń