Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 7 lutego 2023 Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisał umowę z wykonawcą robót budowalnych firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś. Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1600L na odcinku od 3+446 do 3+850 km – odcinek o dł. 404 mb oraz drogi powiatowej nr 1605L na odcinku 3+947,50 do 5+415,50 km – odcinek o dł. 1468 mb. Łącznie pracami będzie objęty odcinek dróg o długości 1,872 km. Prace będą prowadzone w dwóch etapach i potrwają do końca 2024 r.

Projekt pt. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś” jest dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Koszt robót budowalnych i dokumentacji projektowej wynosi 3 437 959,83 zł brutto. Z czego 1 979 577,27 zł będzie pochodziło ze środków PROW, zaś pozostała kwota 1 458 382,56 zł została zabezpieczona po połowie w budżecie Gminy Jabłoń oraz partnera projektu Powiatu Parczewskiego.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące prace: roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowa z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki, nawierzchnia- warstwa wiążąca i ścieralna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.