Dodatek węglowy - Przyjmowanie wniosków

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o dodatku węglowym z dnia 11 sierpnia 2022 roku dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (EPUAP), lub
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jabłoń (pokój nr 9).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 tys. zł.

PLIKI DO POBRANIA: 


Urząd Gminy Jabłoń

Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka

Przedmiotem zadania będzie przygotowanie terenu w tym roboty przygotowawcze, wykonanie utwardzeń części działki z kostki betonowej pod altanę, a także dostawa i montaż małej architektury.

W skład zakupu małej architektury wejdą m.in.:

 • altana rekreacyjna,
 • grill prefabrykowany stacjonarny,
 • kosze na śmieci,
 • ławki z oparciem,
 • huśtawki wahadłowe, huśtawki typu "ważka",
 • zestaw zabawowy, sprężynowce,
 • stół do ping-ponga,
 • lampy oświetleniowe solarne,
 • tablica ogłoszeniowa,
 • stojaki na rowery.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, zostanie wykonany monitoring, ogrodzenie terenu oraz parking dla samochodów. Wzbogacone zostanie wyposażenie świetlicy o nowe elektryczne grzejniki z nawiewem oraz sprzęt komputerowy, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych świetlicy dla mieszkańców z sołectwa Kalinka.

Planowana wartość inwestycji: 204 000,00 zł

Dofinansowanie: 199 920,00 zł

Inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)  oraz art. 39 pkt 1), art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr XXXIII/247/22 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres Urzędu Gminy Jabłoń, 21-205 Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27 lub  w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji publicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pomocą platformy ePUAP, w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jabłoń.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń, dostępna jest na BIP-ie pod adresem https://ugjablon.bip.lubelskie.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy 2018-2023 (VIII Kadencja)

PLIKI DO POBRANIA: 


 Urząd Gminy Jabłoń

Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane na drogach gminnych nr 103772 na odcinku około 260 m oraz nr 103749 na odcinku 230 m.

Drogi gminne zostaną wybudowane z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 5 m, z poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m. Obecnie są to drogi gruntowe o bardzo złym stanie technicznym.

Zadanie obejmie również roboty budowlane na drodze powiatowej NR 1600L na terenie sołectwa Kalinka w kilometrażu roboczym od 14+666 do km 15+989 km. (około 1,32 km). Budowa drogi odbywać się będzie w ramach porozumienia z powiatem parczewskim w zakresie przejęcia drogi w zarząd.


Planowany zakres prac:

 • poszerzenie jezdni do 6 m
 • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

W ramach inwestycji po obu stronach drogi zostaną odtworzone rowy oraz zostaną wykonane utwardzone pobocza.

Planowana wartość inwestycji: 2 039 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 998 710,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR

Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa oraz podmioty z Państwem współpracujące do udziału w naszym projekcie pt.

"Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim."

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 1. Szkolenia, które będą odbywać się w trybie online, nie kolidując  z Państwa pracą oraz innymi obowiązkami. Szkolenia poprowadzi wykwalifikowana kadra.

Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 1. Otrzymywanie cyklicznie newslettera oraz dostęp do portalu:  przetargipubliczne.comz aktualnymi przetargami z danej branży i województwa.
 2. Bezpłatne doradztwo przy opracowywaniu ofert i zapytań ofertowych oraz pomoc wyspecjalizowanej kadry przy składaniu ofert.
 3. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania informacji o: ogłaszanych konkursach,  naborach wniosków w ramach funduszy europejskich oraz szkoleń bądź webinariów z których może skorzystać Państwa organizacja.

Udział w Projekcie oraz wszelkie wsparcie jest zupełnie bezpłatne

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada budowę i modernizację 4 dróg na terenie gminy Jabłoń o łącznej długości około 2,09 km.

Zadanie obejmie:

 • budowę drogi gminnej nr 103765L w m. Gęś na działce ew. o nr 1160, o długości około 830 mb. Na odcinku ok. 180 mb położona zostanie nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego, zaś na odcinku ok. 650 mb zostaną wykonane wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • budowę drogi gminnej nr 104069L w m. Kolano na działce nr ew. 501, o długości ok. 330 mb na której istnieje stabilizacja. W ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie stabilizacji konstrukcji jezdni oraz wykonanie 2 warstw betonu asfaltowego.
 • remont drogi gminnej nr 104064L w m. Gęś na działce nr ew. 729/4, o długości ok. 150 m na której zostanie położona nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego.
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1099L na działce ew. nr 757 w m. Jabłoń ok. 782 mb.

Wszystkie prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu z ulepszonymi poboczami gruntowymi. Obecnie w/w drogi gruntowe są w bardzo złym stanie technicznym. W związku z lokalizacją budynków użyteczności publicznej w pobliżu drogi nr 103765L planuje się wybudować w pasie drogi parking dla użytkowników tych obiektów.

Wszelkie pracę prowadzone na drodze nr 1099L będą odbywały się w ramach porozumienia Gmin z powiatem Parczewskim.

Planowany zakres prac:

 • poszerzenie jezdni do 6 m
 • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Przedmiotowa droga jest jedyną drogą utwardzoną umożliwiającą dojazd do miejscowości Kudry.

Stan techniczny dróg, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów i turystów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój regionu.

Planowana wartość inwestycji: 3 155 400,00 zł
Dofinansowanie: 2 997 630,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń

Z końcem lipca 2022 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dostawcy 24 osobowego autobusu, który posłuży m.in. uczestnikom Dziennego Domu Pomocy w Kolanie.

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł


 Urząd Gminy Jabłoń

Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PEFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

VIII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie - Gmina Fajsławice

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gmina Fajsławice serdecznie zapraszają mieszkańców Województwa Lubelskiego na VIII Wojewódzkie Święto Ziół, które odbędzie się w niedzielę, 15 sierpnia 2022 r. w godz. 13.00-22.00 w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie. Partnerem Wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

Nad tegoroczną edycją Wojewódzkiego Święta Ziół patronat honorowy objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W programie zaplanowano: kiermasz produktów lokalny, konkursy ziołowe, pokaz kulinarny wraz z degustacją potraw regionalnych, warsztaty wicia wianków, występy zespołów i kapel ludowych, koncerty zespołów: ŁZY, Rozstrojeni, Swoo High, Kapeli z Wysokiego.

Dodatkowe atrakcje:

 • Bezpłatna strefa zabaw i animacji dla dzieci
 • Kiermasz produktów kulinarnych, lokalnych, ekologicznych oraz rękodzieła
 • Warsztaty wicia wianków
 • Konkurs BHP dla rolników z atrakcyjnymi nagrodami organizowany przez KRUS Placówka Terenowa w Piaskach
 • Mała gastronomia – Leśnie w ,,Jankesie”

Wydarzenie będzie emitowane na antenie TVP 3 Lublin w programie „Lato z TVP 3”. Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału  w tym wyjątkowym wydarzeniu. Czekamy na zgłoszenia do 4 sierpnia 2022 r.

PLIKI DO POBRANIA:


Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń

Rozpoczęły się pracę budowlane w sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej im. „SGO Polesie” w Jabłoniu w ramach zadania pn. „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń”. To I etap w ramach powyższego zadania.

Wykonawcą inwestycji jest PROGRES Smoliński Bober Spółka Jawna z Radzynia Podlaskiego. Prace swoim zakresem będą obejmowały m.in.: remont posadzki sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych wraz z montażem balustrady przy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, montaż nowych słupków do gry w siatkówkę, malowanie sali gimnastycznej, montaż wentylatorów wraz z kratkami, wymianę stolarki okiennej. Na ścianie zachodniej zostanie wykonany mural wraz z wykonaniem oświetlenia na wysięgnikach. Powstanie tor typu Pumptrack o długości toru ok 107,5 m na działce oświatowej.

Podpisany kontrakt z w/w wykonawcą przewiduję budowę i modernizacje trzech obiektów użyteczności publicznej w tym: rozbudowę budynku osp na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno, remont sali gimnastycznej wraz z  budową  pump tracka, a także budowę budynku zaplecza sportowego połączoną z przebudową trybun, utwardzeniem terenu, budową parkingu, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość całego dofinansowania: 3 598 200,00 zł

Wartość całej inwestycji: 4 799 962,18 zł brutto

Wartość wkładu wlanego: 1 201 762,18 zł


Urząd Gminy Jabłoń 

Zadanie „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uwaga! Tlenek węgla w mieszkaniach i domach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie informuje, że panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji tlenku węgla w mieszkaniach i domach. W dniach, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gromadzi się w nich ciepłe powietrze, co skutkuje powstaniem w przewodach tzw. poduszki powietrznej, czyli braku ciągu. W skutek powyższego spaliny przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych.

 

 

W czerwcu i lipcu na trenie woj. lubelskiego odnotowaliśmy 42 interwencje związane z emisją tlenku węgla w mieszkaniach. W interwencjach tych nie było osób poszkodowanych. Większość zdarzeń dotycząca emisji tlenku węgla była zgłoszona do PSP po uruchomieniu się czujki tlenku węgla zainstalowanej w mieszkaniu. Problem zagrożenia zatruciem tleniem węgla w upalne dni został również opisany na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem https://www.gov.pl/web/kgpsp/strazacy-rekordowo-czesto-wyjezdzali-do-interwencji-zwiazanych-z-emisja-tlenku-wegla-w-mieszkaniach-i-domach--przyczyna-upal.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy