Gmina Jabłoń najbardziej odporną gminą w powiecie!

Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Konkurs Rosnąca Odporność premiował te Gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Miejsca w Rankingu przyznawane były według Wskaźnika Wzrostu. Wskaźnik wzrostu to różnica we Wskaźniku Wyszczepienia osiągniętym na dzień 1 sierpnia 2021 r. oraz na dzień 31 października 2021 r., wyrażona w punktach procentowych. Wskaźnik wyszczepienia to iloraz liczby zaszczepionych mieszkańców gminy do liczby mieszkańców gminy pomnożony przez 100%.

Konkurs dla gmin organizowany był w trzech kategoriach (wg. liczby mieszkańców): 

 • Małe Gminy: skierowany do gmin do 30 tys. mieszkańców.
 • Średnie Gminy: skierowany do gmin z 30-100 tys. mieszkańców.
 • Duże Gminy: skierowany do gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Laureaci w powiecie parczewskim w kat. małe Gminy:

 1. gm. w Jabłoń - 1 mln zł
 2. gm. w Dębowa Kłoda - 500 tys. zł
 3. gm. w Sosnowica - 250 tys. zł

Nagroda zgodnie z regulaminem może być przeznaczona na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z ustawą COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Serdecznie dziękujemy, wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do powyższej nagrody.

W dalszym ciągu zachęcamy pozostałych mieszkańców naszej Gminy do zaszczepienia się.


Urząd Gminy Jabłoń

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Placówka Terenowa KRUS w Parczewie informuje o możliwości korzystania przez rolników oraz domowników ubezpieczonych w KRUS z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać rolnicy oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS:

 • którzy mają obawy, że z powodów zdrowotnych utracą zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
 • będący (na okresowej rencie chorobowej),
 • którzy ulegli wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zadbają o zdrowie w szczególności w:

 • schorzeniach związanych z układem ruchu
 • schorzeniach związanych z układem krążenia

 Zainteresowani mogą zgłaszać się do Placówki Terenowej KRUS w Parczewie w celu uzyskania niezbędnych informacji.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia:

 • 21 dniowy turnus rehabilitacyjny z wykorzystaniem nowoczesnej bazy zabiegowej (z całodobową opieką wykwalifikowanej kadry medycznej)
 • zabiegi lecznicze dostosowane do stanu zdrowia pacjenta,
 • zwrot kosztów dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

 

Na rolników czekają Centra Rehabilitacji:

 • w Iwoniczu-Zdroju
 • Kołobrzegu
 • Świnoujściu
 • Horyńcu-Zdroju
 • Szklarskiej Porębie

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLACÓWKA TERENOWA PARCZEW

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” - Otwarcie Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy

W życiu każdej społeczności znajdują się momenty, które utwierdzają jej tożsamość i wyznaczają bieg działalności na długie lata. W Dawidach podjęte zostały działania w zakresie promowania kultury naszego regionu, poszukiwania prawdy historycznej i przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom, tym samym ocalając od zapomnienia.

Zwieńczeniem tych działań było otwarcie „Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy”, które miało miejsce 14 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w Dawidach, które prowadzi Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”.

Powstanie Izby Pamięci było życzeniem niedawno zmarłego ks. Prałata Stanisława Dzyra, który urodził się i wychował w Dawidach. Poza swoją pracą duszpasterską ksiądz Stanisław zawsze pasjonował się historią, głównie lokalną. Był skarbnicą wiedzy o czasach minionych, bardzo chętnie swoją wiedzą dzielił się z każdym kto zwróci się do niego z prośbą o przybliżenie jakiegoś tematu o czasach minionych. Prowadził różne zapiski o wydarzeniach z czasów swojego dzieciństwa i młodości, a także o faktach godnych upamiętnienia w swojej rodzinnej miejscowości Dawidy. Był też miłośnikiem starych zapomnianych pieśni ludowych, które nagrywał aby nie poszły w zapomnienie. Miał niezwykłą pamięć i był znakomitym gawędziarzem, przez co każdy kto zetknął się kiedyś z Księdzem Stanisławem wie, że jeden rozpoczęty temat przechodził w kolejne, a opowieści Jego były niezwykle barwne. Miał świadomość, że czas może zatrzeć wiele spraw, więc swoje zapiski skrzętnie gromadził w jednym miejscu, czyli u swojej rodziny w ukochanych Dawidach i tam gdzie ostatnio mieszkał – w Adamowie z odpowiednią dyspozycją jak z nimi w przyszłości mają postąpić, a przede wszystkim aby się nimi podzielić. I tak też się stało. W dość krótkim czasie przy zaangażowaniu Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń”, Szkoły Podstawowej w Dawidach, mieszkańców tej miejscowości i w dużej mierze rodziny, która udostępniła zbiory księdza prałata, powstała „Izba Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy. 

Uroczystość rozpoczęła się akademią, której tematem były lata dziecięce i młodzieńcze śp. Księdza Prałata Stanisława Dzyra w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej. Część artystyczną jak i powitanie poprowadziła dyrektor tejże szkoły Anna Oniszczuk. Następnie Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń wyraził swoje podziękowania za tą inicjatywę, która przypomni i przybliży mieszkańcom historię wsi Dawidy, jak i będzie najlepszą lekcją historii dla młodszych pokoleń. Wspólnie z Katarzyną Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu wręczyli organizatorom Księgę Pamiątkową by wszyscy co odwiedzą Izbę Pamięci mogli wyrazić swoje refleksje i przemyślenia. Marek Kozak - prezes Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” podziękował mieszkańcom Dawidów za pracę i zaangażowanie w powstanie Izby Pamięci oraz za udostępnienie cennych materiałów dotyczących Dawidów i ich mieszkańców, a w szczególności rodzinie Dzyrów. Po części artystycznej nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi i otwarcie Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy, którego dokonał Dariusz Łobejko - wójt Gminy Jabłoń wraz z najmłodszymi uczennicami szkoły podstawowej.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje z okazji otwarcia Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy, miejsca które ma być świadectwem wiary, tradycji i kultury zamieszkujących oraz życzymy wielu lat sukcesów, wytrwałości w niełatwej misji, jaką jest pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.

Link do galerii: facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913& (fot. Anna Sak, Agnieszka Szypulska, Katarzyna Matczuk)


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

KONKURS! „Strażak - Prawdziwy Bohater Wsi”

Konkurs przeznaczony jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na obszarach wiejskich województwa lubelskiego zarejestrowanych w Bazie Partnerów KSOW oraz wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (posiadających osobowość prawną).

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę, na obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego. Praca konkursowa może być przedstawiona w następujących formach:

1) prezentacja multimedialna lub

2) film (utwór audiowizualny) lub

3) prezentacja albumu w wersji papierowej

Konkurs organizowany jest w celu:

 1. Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 2. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
 3. Promocji jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
 4. Upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora). Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Prace Konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Podczas oceniania prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • przedstawienie tematu: „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi” w kontekście działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uwzględniając następujący katalog działań (do 11 pkt):

1) organizacja imprezy otwartej organizowanej poprzez Ochotniczą Straż Pożarną poza lub na terenie nieruchomości pozostającą w jej posiadaniu,

2) prowadzenie działalności bez ograniczeń w dziedzinie kultury – orkiestry, zespoły artystyczne i wszelkie inne formy aktywności kulturalnej,

3) organizacja przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) udział w uroczystościach bez ograniczeń, zgodnie ze zwyczajami i tradycją,

5) prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej,

6) udział w imprezach o charakterze sportowo-pożarniczym,

7) podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji,

8) działalność na rzecz ochrony środowiska,

9) nawiązywanie współpracy z innym Ochotniczymi Strażami Pożarnymi lub innymi organizacjami pozarządowymi, w tym KGW i Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszaru wiejskich,

10) organizacja lub wsparcie akcji społecznych lub działalności charytatywnej,

11) wykorzystanie środków pomocowych w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy, w której działa Ochotnicza Straż Pożarna.

 • Pomysłowość wykonania pracy konkursowej (do 5 pkt)
 • Umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej, inwencja twórcza (do 5 pkt)

Nagrodzone zostanie 20 prac z najwyższą liczbą punktów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r. Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród. Każda nagroda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy.

Wszelkie informacje dostępne na stronie www.lubelskie.ksow.pl oraz www.lubelskie.pl.

Aby zostać partnerem KSOW należy wypełnić i przesłać ankietę dostępną na stronie www.lubelskie.KSOW.pl w zakładce Zostań Partnerem KSOW.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


 

103 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Jan Paweł II

103 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury i religii, ale przede wszystkim wolności. Uroczystości związane z Odzyskaniem Niepodległości przez Polskę miały miejsce jak co roku i w Jabłoniu. Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. Mariusz Dziewulski. Po uroczystej mszy świętej poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie”, delegacje oraz wszyscy obecni przemaszerowali na cmentarz parafialny pod mogiłę Kleeberczyków, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Tam po krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. Zbigniewa Szyprowskiego zostały złożone wieńce i kwiaty oraz zapalone znicze. Następnie wszyscy zebrani w uroczystej procesji przeszli pod pomnik Piotra Strzyżewskiego pułkownika Wojsk Polskich, gdzie również zostały złożone wieńce i zapalone znicze. W tym miejscu Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń powiedział do zgromadzonych dziękując im za obecność i modlitwę, że niech takie dni jak dzisiejsze Narodowe Święto Niepodległości zawsze przypomina nam, że wolność i jedność są ze sobą nierozłączne i niech dla każdego z nas wolna Polska będzie symbolem miłości do Ojczyzny dlatego też pamiętajmy i oddajmy hołd pokoleniom walczącym o wolną i niepodległa Polskę.

Po uroczystościach na obu cmentarzach zostały złożone wieńce i zapalone znicze pod  pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, pomnikiem żołnierzy Kleeberczyków, którzy zginęli podczas Bitwy pod Jabłoniem, i na mogile dwóch nieznanych żołnierzy SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga poległych w Bitwie pod Jabłoniem, a pochowanych na cmentarzu w Paszenkach.

Niech takie dni jak dzisiejszy pozostawiają w nas zawsze poczucie wspólnoty, jaką daje szacunek wobec przeszłości, dbałość o teraźniejszość z myślą o dobrej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

 Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3035152160064599

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

I Konferencja osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Powiatu Parczewskiego

Zarząd Fundacji "Victor" oraz Starosta Parczewski Janusz Hordejuk zapraszają na I Konferencję osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Powiatu Parczewskiego 09.11.2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.


Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w Gminie Jabłoń!

Zgodnie z wystąpieniem Premiera Mateusza Morawieckiego z 5 listopada 2021r., jeszcze w tym roku 1714 gmin otrzyma 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów oraz danych GUS na 31 października br. W tym przypadku algorytm podziału uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90 proc., a także poziom zamożności danej gminy.

Zgodnie z wykazem, Gmina Jabłoń powinna uzyskać:

 • 300.000,00 zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
 • 1.224.626,00 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji.

Przekazane środki gminy mogą przeznaczyć na w/w inwestycje w latach 2021-2024.


Urząd Gminy Jabłoń

Gmina przyjazna Seniorom

W dniu 27 października 2021 r. w Sali konferencyjnej w budynku Centrum Spotkań Kultury w Lublinie, Dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego Pani Barbara Wikło z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, odebrała podziękowanie w ramach konkursu „Aktywny Senior” za wieloletnią działalność na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej, kreatywność i zaangażowanie w realizacje przedsięwzięć.

Ponadto, wręczono Wójtowi Gminy Jabłoń Dariuszowi Łobejko podziękowanie dla Gminy Jabłoń w ramach udziału w konkursie „Gmina przyjazna Seniorom” za tworzenie społeczności lokalnej przyjaznej Seniorom, wzmacnianie integracji międzypokoleniowej, inicjowanie i prowadzenie wielozakresowych działań na rzez osób starszych.

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

PLIKI DO POBRANIA:

 


Urząd Gminy Jabłoń

25 Jesienny Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

 

Dnia 9 listopada 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 25 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Śmiechem – Żartem”. W przesłuchaniach wzięło udział 15 recytatorów ze Szkół Podstawowych z Jabłonia, Dawidów Gęsi i Kolana oraz z ZSCKR w Jabłoniu. Komisja konkursowa w składzie: Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Barbara Wikło – dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu biorąc pod uwagę m.in. dopasowanie repertuaru do predyspozycji uczestnika, sposób prezentacji utworów, a także wyraz artystyczny, postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych:
W kategorii uczniowie klas I – VIII

 • Nikolę Korpysz z kl. I Szkoły Podstawowej w Dawidach, opiekun Anna Sak
 • Tomasza Łobejko z kl. V Szkoły Podstawowej z Dawidów, opiekun Anna Oniszczuk
 • Aleksandra Sokołowskiego z kl. VII Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, opiekun Iwona Malczewska
 • Alicję Juchimiuk z kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun Aleksandra Dzyr

Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 16 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy.
Gratulujemy laureatom konkursu recytatorskiego i życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3034238493489299


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dotyczące obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w myśl art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 197 omawianej ustawy, urządzeniami melioracji wodnych są rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

W związku z powyższym zaznaczam, że wykonywanie prac konserwacyjnych zapewniających drożność rowów melioracyjnych, należy do obowiązków zainteresowanych właścicieli gruntów, spółki wodnej lub związku spółek wodnych, działających na terenie gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy